Sprawy zagraniczne

Prawdziwie światowy lider

Aby odgrywać rolę światowego lidera w kwestiach polityki zagranicznej, UE musi nadal wzmacniać zdolność do przemawiania jednym głosem, przechodząc od jednomyślności po podejmowanie większości decyzji dotyczących spraw zagranicznych.

Głęboko wierzymy, że Europa musi nadal aktywnie bronić praw człowieka, demokracji i podstawowych zasad UE we wszystkich politykach UE mających wymiar zewnętrzny, takich jak rozwój, migracja, bezpieczeństwo, walka z terroryzmem, rozszerzenie i handel.

Europa powinna nadal wzmacniać swoje bezpieczeństwo i dążyć do prawdziwej Unii Obronnej. Musimy również priorytetowo traktować bezpieczeństwo energetyczne w Europie i zapobiegać wykorzystywaniu energii jako narzędzia politycznego.

Partnerstwo transatlantyckie, wieloletni filar pokoju po II wojnie światowej, oparty na wspólnych wartościach i interesach, stoi w obliczu znaczącej liczby wyzwań i zakłóceń w perspektywie krótkoterminowej, ale fundamenty długoterminowe pozostają silne, a współpraca między UE a USA, podobnie jak partnerzy o podobnych poglądach, nadal mają istotne znaczenie, tak samo jak otwarty i wielostronny system wolnego i uczciwego handlu.

Chcemy, aby UE kontynuowała swoje zobowiązanie do wyeliminowania skrajnego ubóstwa do 2030 r., pozostając nadal wiodącym światowym dostawcą pomocy rozwojowej. UE musi priorytetowo traktować pomoc dla krajów posiadających zadowalające wyniki w zakresie dobrych rządów oraz poszanowania zasad demokratycznych i praw człowieka.

Globalny handel i inwestycje

Naszym celem jest zbudowanie globalnego systemu handlu, który byłby możliwie jak najbardziej otwarty i sprawiedliwy oraz który pozwoliłby Europie budować więzi polityczne i tworzyć nowe miejsca pracy w swoich branżach eksportowych.

Chcemy, aby Europa nadal tworzyła wolne i uczciwe umowy handlowe, takie jak te z Kanadą czy Japonią, które chronią wysokie europejskie standardy w zakresie ochrony konsumentów, środowiska, społeczeństwa i danych, będące jednocześnie sposobem na otwarcie rynków, pobudzenie wzrostu, zmniejszenie poziomu ubóstwa i stworzenie możliwości dla Europejczyków.

Ochrona naszego sąsiedztwa

UE musi kontynuować tworzenie odpowiednio dopasowanych partnerstw w sąsiedztwie europejskim w oparciu o "więcej za więcej", wzmacniając przy tym procesy demokratyczne i rządy prawa. Musimy również pomóc tym regionom w osiągnięciu stabilizacji i zbliżeniu ich do Europy, przeciwstawiając się nieustannym próbom Rosji zmierzającym do destabilizacji naszych sąsiadów i przywrócenia wpływów na byłe kraje sowieckie.

Rozszerzenie to jeden z sukcesów UE. Każde państwo kandydujące powinno być nadal oceniane na podstawie swoich własnych zasług, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na pełne przestrzeganie kryteriów kopenhaskich i zdolność UE w zakresie integracji, która musi zostać wzmocniona.

Podtrzymujemy zobowiązania z Salonik, zwłaszcza w Europie Południowo-Wschodniej, gdzie chcemy stworzyć odpowiednie warunki wstępne dla rozszerzenia.

odpowiednia Grupa Robocza

Sprawy zagraniczne

Related Position Papers

Flags of Ukraine and the European Union
publikacje 05.04.2022

Kierunki polityki Grupy EPL w odniesieniu do: natychmiastowej reakcji na trwającą rosyjską inwazję i agresję w Ukrainie

Dnia 24 lutego 2022 r., po niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej wojnie i agresji na Ukrainę, będącej zbrodnią w świetle prawa międzynarodowego, rzeczywistość geopolityczna w Europie uległa drastycznej zmianie. Jak dotąd Ukraina wykazała się niewiarygodnym poziomem oporu i odporności, pozbawiając Rosję możliwości realizacji jej pierwotnych celów wojennych. Unia Europejska zareagowała szybko i zdecydowanie, wprowadzając bezprecedensowe sankcje wobec Rosji i jej wspólnika, Białorusi. Wszystkie analizy wskazują na to, że ta wojna będzie długotrwałym przedsięwzięciem. Dlatego też ból, jaki społeczność międzynarodowa już zadaje rosyjskiemu reżimowi, musi być jeszcze większy, aby pomóc w jak najszybszym zakończeniu wojny. Główne kierunki działań politycznych:   Dostarczanie broni przez UE i państwa członkowskie oraz pomoc Ukrainie w obronie własnej. UE powinna dalej wykorzystywać Europejski Instrument na rzecz Pokoju oraz wszelkie inne możliwe środki, aby pomóc w dostarczaniu broni; Zapewnienie bezpiecznych korytarzy humanitarnych dla ludności cywilnej uciekającej przed atakami oraz wzmocnienie unijnej sieci pomocy humanitarnej na Ukrainie (paliwo, żywność, leki, generatory energii i mobilne miasteczka). Należy też otworzyć zielone korytarze lądowe, aby sprowadzić na Ukrainę wszystko, co jest potrzebne do zwiększenia produkcji rolnej (np. pestycydy, nawozy), oraz wywieźć z Ukrainy wszystkie produkty rolne, które można jeszcze wyeksportować. Nadszedł czas na kolejne sankcje:   Wzywa się do nałożenia natychmiastowego, pełnego embarga na import ropy naftowej, węgla, paliwa jądrowego i gazu z Rosji, całkowitej rezygnacji z gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 oraz przedstawienia planu dalszego zapewniania bezpieczeństwa dostaw energii do UE w perspektywie krótkoterminowej; Rosyjskie banki zaangażowane w handel ropą naftową i węglem powinny być również wykluczone z systemu SWIFT; Państwa członkowskie powinny odmówić dostępu do wszystkich portów UE statkom, których ostatnie lub następne zawinięcie do portu znajduje się w Rosji. Nasza infrastruktura nie może być wykorzystywana do zasilania maszyny wojennej; Państwa członkowskie powinny wydalić ambasadorów rosyjskich oddelegowanych do ich krajów, aby zredukować rosyjską obecność dyplomatyczną do minimum; Sankcje wobec Białorusi powinny odzwierciedlać te wprowadzone wobec Rosji, aby zlikwidować wszelkie luki, dzięki którym Putin mógłby skorzystać z pomocy Łukaszenki do omijania sankcji (np. bankowych czy dotyczących eksportu produktów naftowych); Wprowadzenie sankcji wtórnych wobec wszystkich podmiotów, które będą pomagać reżimom rosyjskiemu i białoruskiemu w obchodzeniu sankcji; Stanowiska niektórych państw, które popierają lub wstrzymują się od potępienia reżimu Putina i jego agresji, muszą mieć swoje konsekwencje; Sankcje zostaną zniesione dopiero wtedy, gdy ostatni żołnierz sił okupacyjnych opuści terytorium Ukrainy zgodnie z umową zawartą z konstytucyjnym rządem Ukrainy. Status Ukrainy jako kraju kandydującego: W związku z oficjalnym wnioskiem Ukrainy o członkostwo w UE, złożonym 28 lutego 2022 r., oraz konkluzjami Rady Europejskiej z 10-11 marca, która uznała, że Ukraina należy do naszej europejskiej rodziny, instytucje europejskie powinny dążyć do bezzwłocznej realizacji obietnicy przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego, tak aby uzasadnione aspiracje Ukrainy i jej obywateli nie stały się ofiarami wrogich żądań, z którymi obecnie mają do czynienia; ponadto powinny one dążyć do przyspieszenia integracji tego kraju z jednolitym rynkiem UE, zgodnie z formułą „wszystko oprócz instytucji” i na zasadach określonych w układzie o stowarzyszeniu; Fundusz na odbudowę Ukrainy po wojnie na wzór planu Marshalla. Przesłanie to da nadzieję Ukraińcom. Fundusz powinien być hojny i finansowany ze środków UE, państw członkowskich, wpłat darczyńców oraz odszkodowań Rosji za straty wojenne, w tym rosyjskich aktywów skonfiskowanych/przeniesionych w wyniku sankcji zgodnie z prawem międzynarodowym; Należy nazwać Putina i Łukaszenkę „zbrodniarzami wojennymi”. Wzywamy do wszczęcia postępowania sądowego w ramach prawa międzynarodowego w celu zbadania i ścigania wszelkich czynów, które z prawnego punktu widzenia kwalifikują się jako zbrodnie wojenne; Rosja po Putinie – musimy współpracować z narodem rosyjskim. Musimy pokazać, że UE jest gotowa pomóc przyszłej demokratycznej Rosji. Rosyjska opozycja napotyka obecnie trudności w kontynuowaniu swojej pracy – nie tylko z powodu represji Putina, ale również ze względu na skutki sankcji zachodnich. Musi mieć poczucie, że jesteśmy gotowi ponownie zaprosić demokratyczną i odpowiedzialną Rosję do społeczności narodów.   ...

publikacje 10.03.2021

Relacje UE - Chiny – w kierunku sprawiedliwego i wzajemnego partnerstwa

„Aby mieć zasady, trzeba najpierw mieć odwagę” – chińskie przysłowi...

publikacje 02.10.2015

Zewnętrzny wymiar bezpieczeństwa energetycznego

CELE Naszym celem jest zapewnienie większego bezpieczeństwa zewnętrznych dostaw energii do Unii Eu...

publikacje 23.02.2015

Reakcja UE na kryzys na Ukrainie

Podczas przyspieszonych wyborów parlamentarnych w dniu 26 października br. naród ukraiński opowiedział się wyraźnie i zdec...

więcej na temat

informacje 25.01.2017 - 9:33
news 25.01.2017 - 9:33
SPRAWY ZAGRANICZNE

Eliminacja ubóstwa sposobem walki z migracją i terrorem

„Jeśli chcemy, aby ludzie nie opuszczali swoich krajów z powodu wojen, ...

informacje 16.09.2016 - 9:50
news 16.09.2016 - 9:50
SPRAWY ZAGRANICZNE

Rosja nie powinna przeprowadzać wyborów na Krymie

Jacek Saryusz-Wolski, wiceprzewodniczący Grupy EPL ds. polityki zagranicznej oraz poseł Jaromír &...

informacje 15.09.2016 - 8:44
news 15.09.2016 - 8:44
SPRAWY ZAGRANICZNE SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

Gruzja: misja rozpoznawcza Grupy EPL rusza do Tbilisi

"Popieramy ścisłą współpracę Gruzji z Unią Europejską i wzywamy Radę do natychm...

informacje 02.03.2015 - 19:45
news 02.03.2015 - 19:45
SPRAWY ZAGRANICZNE

Wiceprzewodnicząca Grupy EPL nie została wpuszczona do Rosji

Sandra Kalniete, Wiceprzewodnicząca Grupy EPL w Parlamencie Europejskim ...

Załaduj więcej +

Kontakty