Nasze priotytety

Świat znajduje się w fazie głębokiej przemiany: cyfryzacji, globalizacji, migracji, rozwoju demograficznego czy też nowych wyzwań związanych z bezpieczeństwem. Zmiany te wpłynęły również na Europę, tak że projekt europejski jest kwestionowany zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz. Poprzeczka, którą będzie mierzona Unia Europejska, będzie jej zdolnością do sprostania powyższym wyzwaniom i poprawy codziennego życia ludzi. Dokonaliśmy niezwykłego postępu w kwestiach ważnych dla Europejczyków: zabezpieczenie granic, walka z terroryzmem, zwiększenie inwestycji i stworzenie nowych miejsc pracy. Musimy jednak pozostać ambitni - i tacy będziemy.

Bezpieczne granice

Podróż bez paszportu na terenie UE może być zagwarantowana tylko wtedy, gdy będziemy wiedzieć przez cały czas, kto przekracza nasze granice zewnętrzne. Przeprowadziliśmy działania UE na rzecz zabezpieczenia naszych granic zewnętrznych, tak aby Europejczycy mogli nadal cieszyć się wolnością, do której są przyzwyczajeni.

No result

Innowacje

przekształca nasz przemysł i nasze gospodarstwa domowe. Jednakże europejski model innowacji musi skupiać się na ludziach, których pomysły mogą zostać wykorzystane dla społeczeństwa. Model ten musi opierać się na wartościach, a nie algorytmach czy dekrecie autorytarnym.

No result

Inwestycje zwiększające liczbę miejsc pracy

Nasze starania na rzecz walki z kryzysem gospodarczym poprzez zdrowe finanse publiczne i reformy strukturalne zadziałały. Teraz musimy zainwestować w tworzenie miejsc pracy, usunąć przeszkody stojące na drodze do jednolitego rynku, zreformować banki i zapewnić stabilne euro.

No result

Możliwości dla młodych Europejczyków

Chcemy wzmocnić pozycję młodych przedsiębiorców przyszłości poprzez inwestycje w programy edukacyjne, które nauczą ich niezbędnych umiejętności potrzebnych na zmieniającym się rynku pracy, a także poprzez usuwanie przeszkód w procesie wprowadzania na rynek nowych innowacyjnych pomysłów.

No result

Obrona UE

Wraz z rozpoczęciem wojny hybrydowej, ataków cybernetycznych, nowych form terroryzmu i rozprzestrzeniania broni jądrowej, Europa stanęła przed największym zagrożeniem od czasu zimnej wojny. Dla własnego bezpieczeństwa Europa musi dorosnąć i przestać liczyć na USA.

No result

Obywatele w centrum gospodarki cyfrowej

Świadomi potencjału wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, staramy się stworzyć środowisko, w którym gospodarka cyfrowa może się rozwijać, zapewniać konsumentom szerszy wybór i promować integrację społeczną.

No result

Pomoc dla rolników

Dążymy do wzmocnienia zrównoważonej, konkurencyjnej i sprawiedliwej WPR, aby nasi rolnicy mogli nadal produkować wysokiej jakości żywność na uczciwych warunkach, a także abyśmy mogli zachować nasze wyjątkowe obszary wiejskie.

No result

Pomoc w rozwoju małych firm

MŚP napędzają naszą gospodarkę, tworząc miejsca pracy i wprowadzając na rynek nowe produkty i usługi. Chcemy zagwarantować, że prawodawstwo UE nie będzie stanowić im w tym przeszkód oraz że otrzymają finansowanie, którego potrzebują do "rozpoczęcia” i zwiększenia skali działalności.

No result

Przystępna cenowo energia i walka ze zmianami klimatu

Europa odgrywa wiodącą rolę w walce ze zmianą klimatu. Nie możemy stracić rozpędu. Musimy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, zapewniając jednocześnie konkurencyjność naszych firm, a także inwestować w odnawialne źródła energii.

No result

Uczciwy interes dla Europy

Europejski styl życia boryka się z nowymi wyzwaniami takimi jak konkurencja oparta na niskich standardach społecznych i środowiskowych w krajach trzecich, ewolucja w sposobie, w jaki działamy, spowodowana rozwojem cyfrowym czy praktykami związanymi z unikaniem podatków. Społeczna gospodarka rynkowa jest wciąż najlepszym miejscem aby na nie odpowiedzieć.

No result

Walka z terroryzmem

Byliśmy pierwszą siłą polityczną, która rozumiała jak pilna jest poprawa europejskiej infrastruktury bezpieczeństwa, pracując zarówno nad wprowadzeniem środków zapobiegających zamachom terrorystycznym, jak i wspierając integrację czy też walcząc z radykalizacją.

informacje 08.12.2016

Bezpieczniej na granicach zewnętrznych UE

"Ostatnie zamachy terrorystyczne oraz zjawisko tzw. zagranicznych bojowników pokazują, że obywatele UE m...

Wolny i sprawiedliwy handel

1 na 7 miejsc pracy w UE zależy od handlu ze światem zewnętrznym. Jesteśmy mocno zaangażowani w otwarty, wielostronny system wolnego i uczciwego handlu, aby złagodzić ubóstwo i stworzyć możliwości dla Europejczyków.

No result

Stanowiska

Flags of Ukraine and the European Union
publikacje 05.04.2022

Kierunki polityki Grupy EPL w odniesieniu do: natychmiastowej reakcji na trwającą rosyjską inwazję i agresję w Ukrainie

Dnia 24 lutego 2022 r., po niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej wojnie i agresji na Ukrainę, będącej zbrodnią w świetle prawa międzynarodowego, rzeczywistość geopolityczna w Europie uległa drastycznej zmianie. Jak dotąd Ukraina wykazała się niewiarygodnym poziomem oporu i odporności, pozbawiając Rosję możliwości realizacji jej pierwotnych celów wojennych. Unia Europejska zareagowała szybko i zdecydowanie, wprowadzając bezprecedensowe sankcje wobec Rosji i jej wspólnika, Białorusi. Wszystkie analizy wskazują na to, że ta wojna będzie długotrwałym przedsięwzięciem. Dlatego też ból, jaki społeczność międzynarodowa już zadaje rosyjskiemu reżimowi, musi być jeszcze większy, aby pomóc w jak najszybszym zakończeniu wojny. Główne kierunki działań politycznych:   Dostarczanie broni przez UE i państwa członkowskie oraz pomoc Ukrainie w obronie własnej. UE powinna dalej wykorzystywać Europejski Instrument na rzecz Pokoju oraz wszelkie inne możliwe środki, aby pomóc w dostarczaniu broni; Zapewnienie bezpiecznych korytarzy humanitarnych dla ludności cywilnej uciekającej przed atakami oraz wzmocnienie unijnej sieci pomocy humanitarnej na Ukrainie (paliwo, żywność, leki, generatory energii i mobilne miasteczka). Należy też otworzyć zielone korytarze lądowe, aby sprowadzić na Ukrainę wszystko, co jest potrzebne do zwiększenia produkcji rolnej (np. pestycydy, nawozy), oraz wywieźć z Ukrainy wszystkie produkty rolne, które można jeszcze wyeksportować. Nadszedł czas na kolejne sankcje:   Wzywa się do nałożenia natychmiastowego, pełnego embarga na import ropy naftowej, węgla, paliwa jądrowego i gazu z Rosji, całkowitej rezygnacji z gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 oraz przedstawienia planu dalszego zapewniania bezpieczeństwa dostaw energii do UE w perspektywie krótkoterminowej; Rosyjskie banki zaangażowane w handel ropą naftową i węglem powinny być również wykluczone z systemu SWIFT; Państwa członkowskie powinny odmówić dostępu do wszystkich portów UE statkom, których ostatnie lub następne zawinięcie do portu znajduje się w Rosji. Nasza infrastruktura nie może być wykorzystywana do zasilania maszyny wojennej; Państwa członkowskie powinny wydalić ambasadorów rosyjskich oddelegowanych do ich krajów, aby zredukować rosyjską obecność dyplomatyczną do minimum; Sankcje wobec Białorusi powinny odzwierciedlać te wprowadzone wobec Rosji, aby zlikwidować wszelkie luki, dzięki którym Putin mógłby skorzystać z pomocy Łukaszenki do omijania sankcji (np. bankowych czy dotyczących eksportu produktów naftowych); Wprowadzenie sankcji wtórnych wobec wszystkich podmiotów, które będą pomagać reżimom rosyjskiemu i białoruskiemu w obchodzeniu sankcji; Stanowiska niektórych państw, które popierają lub wstrzymują się od potępienia reżimu Putina i jego agresji, muszą mieć swoje konsekwencje; Sankcje zostaną zniesione dopiero wtedy, gdy ostatni żołnierz sił okupacyjnych opuści terytorium Ukrainy zgodnie z umową zawartą z konstytucyjnym rządem Ukrainy. Status Ukrainy jako kraju kandydującego: W związku z oficjalnym wnioskiem Ukrainy o członkostwo w UE, złożonym 28 lutego 2022 r., oraz konkluzjami Rady Europejskiej z 10-11 marca, która uznała, że Ukraina należy do naszej europejskiej rodziny, instytucje europejskie powinny dążyć do bezzwłocznej realizacji obietnicy przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego, tak aby uzasadnione aspiracje Ukrainy i jej obywateli nie stały się ofiarami wrogich żądań, z którymi obecnie mają do czynienia; ponadto powinny one dążyć do przyspieszenia integracji tego kraju z jednolitym rynkiem UE, zgodnie z formułą „wszystko oprócz instytucji” i na zasadach określonych w układzie o stowarzyszeniu; Fundusz na odbudowę Ukrainy po wojnie na wzór planu Marshalla. Przesłanie to da nadzieję Ukraińcom. Fundusz powinien być hojny i finansowany ze środków UE, państw członkowskich, wpłat darczyńców oraz odszkodowań Rosji za straty wojenne, w tym rosyjskich aktywów skonfiskowanych/przeniesionych w wyniku sankcji zgodnie z prawem międzynarodowym; Należy nazwać Putina i Łukaszenkę „zbrodniarzami wojennymi”. Wzywamy do wszczęcia postępowania sądowego w ramach prawa międzynarodowego w celu zbadania i ścigania wszelkich czynów, które z prawnego punktu widzenia kwalifikują się jako zbrodnie wojenne; Rosja po Putinie – musimy współpracować z narodem rosyjskim. Musimy pokazać, że UE jest gotowa pomóc przyszłej demokratycznej Rosji. Rosyjska opozycja napotyka obecnie trudności w kontynuowaniu swojej pracy – nie tylko z powodu represji Putina, ale również ze względu na skutki sankcji zachodnich. Musi mieć poczucie, że jesteśmy gotowi ponownie zaprosić demokratyczną i odpowiedzialną Rosję do społeczności narodów.   ...

publikacje 10.02.2022

Stanowisko grupy EPL w sprawie Afryki

Argument za obopólnie korzystnym partnerstwem Afryka jest i pozostanie jednym z kluczowych partnerów UE. Jako s...

publikacje 07.07.2021

Dokument przedstawiający stanowisko Grupy EPL: europejska strategia dotycząca opieki

W całej Europie zapewnianie opieki i korzystanie z ...

publikacje 19.05.2021

Stanowisko Grupy EPL dla Komisji Transportu i Turystyki w sprawie rodzajów transportu

1. Sektor motoryzacyjny W kontekście ...

Nasze założenia

Budżet, rolnictwo i fundusze regionalne

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY

Sprawy prawne & wewnętrzne

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY

Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY