Painopisteet

Maailma muuttuu kovaa vauhtia: digitalisaatio, globalisaatio, muuttollikkeet, väestörakenteen kehitys ja uudet turvallisuusuhat vaikuttavat myös Eurooppaan. Jopa siinä määrin, että eurooppalainen hanke kohtaa haastajia niin EU:n sisältä kuin sen ulkopuolelta. Euroopan unionin menestystä mitataankin sillä, miten se vastaa näihin haasteisiin ja miten se pystyy parantamaan tavallisten ihmisten elämää. Olemme edistyneet merkittävästi jo monilla eurooppalaisille tärkeillä alueilla: rajaturvallisuuden parantamisessa, terrorismin torjunnassa, investointien lisäämisessä ja työpaikkojen luomisessa. Mutta kunnianhimoa on pidettävä yllä - ja niin aiomme myös tehdä.

EU:n puolustus

Hybridisodankäynti, kyberhyökkäykset, terrorismin uudet muodot sekä ydinaseiden leviäminen ovat suurimpiä Euroopan kohtaamia uhkia sitten kylmän sodan. Eurooppa ei voi enää luottaa yksinomaan Yhdysvaltojen tukeen, vaan sen on pystyttävä vastaamaan omasta turvallisuudestaan.

No result

Ihmiset digitaalitalouden ytimessä

Tiedostamme digitalouden potentiaalin luoda kasvua ja työpaikkoja, ja siksi pyrimme luomaan ympäristön, jossa se voi menestyä, luoden kuluttajille enemmän mahdollisuuksia valita sekä edistäen sosiaalista osallisuutta.

No result

Innovaatiot

Euroopan on oltava etulinjassa innovoinnissa ja digitaalisessa vallankumouksessa, joka parhaillaan muuttaa teollisuuttamme ja kotitalouksiamme. Mutta eurooppalaisen innovointimallin on perustuttava ihmisiin, jotka keksivät ideoita ihmisten käyttöön. Sen on perustuttava arvoille, ei algoritmeille tai autoritääriselle hallinnolle.

No result

Investoinnit työpaikkojen lisäämiseen

Olemme onnistuneet talouskriisin taltuttamisessa julkisen talouden vakauttamisen ja rakenneuudistusten kautta. Jatkossa tarvitsemme investointeja, jotka luovat työpaikkoja, poistavat esteitä toimivien sisämarkkinoiden tieltä, uudistavat pankkeja sekä varmistavat vakaan euron.

No result

Kohtuuhintaista energiaa ja ilmastonmuutoksen torjuntaa

Eurooppa on ollut johtavassa roolissa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Meidän on pidettävä tätä momentumia yllä. Meidän tulee investoida uusiutuviin energialähteisiin ja vähentää kasvihuonepäästöjämme, samalla varmistaen, että yrityksemme pysyvät kilpailukykyisinä.

No result

Nuorten eurooppalaisten mahdollisuudet

Haluamme voimaannuttaa nuoria tulevaisuuden yrittäjiä investoimalla kolutusohjelmiin, jotka auttavat kehittämään niitä taitoja, joita muuttuvassa työelämässä tarvitaan, sekä poistamalla esteitä innovatiivisten ideoiden markkinoille tuomisen tieltä.

No result

Pienyritysten menestymisessä auttaminen

PK-yritykset ovat taloutemme perusta, luoden uusia työpaikkoja sekä tuottaen uusia tuotteita ja palveluita markkinoille. Haluamme varmistaa, että EU-lainsäädäntö ei laita esteitä pk-yritysten toiminnalle ja että yritykset saavat rahoitusta toiminnan aloittamiseen ja laajentamiseen.

No result

Reilu diili Euroopalle

Eurooppalaista elämäntapaa haastavat niin kolmansien maiden alhaisten sosiaali- ja ympäristönormien luoma kilpailu, digitalisaation tuomat muutokset työelämään kuin veronkiertokäytännöt. Sosiaalinen markkinatalous on yhä paras ratkaisu näihin haasteisiin vastaamiseksi.

No result

Terrorismin torjunta

Olimme ensimmäinen poliittinen ryhmä, joka ymmärsi tarpeen vahvistaa Euroopan turvallisuusinfrastruktuuria ehkäisemään terrori-iskuja sekä edistämään integraatiota ja vähentämään radikalisoitumista.

No result

Turvalliset rajat

Matkustaminen ilman passia EU:n sisällä voidaan varmistaa ainoastaan tuntemalla niiden ihmisten henkilöllisyys, jotka ylittävät unionin ulkorajan. Olemme vieneet eteenpäin aloitteita EU:n ulkorajojen turvaamisesta, jotta eurooppalaiset voivat jatkossakin nauttia jo totutuista vapauksistaan.

No result

Vapaa ja oikeudenmukainen kauppa

Joka seitsemäs työpaikka Euroopan unionissa on riippuvainen kaupasta kolmansien maiden kanssa. Olemme vahvasti sitoutuneet avoimeen, monenväliseen ja reiluun vapaakauppajärjestelmään, joka vähentää köyhyyttä ja luo mahdollisuuksia eurooppalaisille.

No result

Viljelijöiden tuki

Olemme sitoutuneet vahvistamaan kestävää, kilpailukykyistä ja reilua yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP), jotta viljelijämme voivat jatkossakin tuottaa korkealaatuista ruokaa reiluissa olosuhteissa ja jotta ainutlaatuinen maaseutuympäristömme säilyy.

No result

Ohjelmapaperit

Flags of Ukraine and the European Union
julkaisut 05.04.2022

PPE-ryhmän politiikkalinjaukset: välittömistä toimista meneillään olevan Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen johdosta

Euroopan geopoliittinen tilanne muuttui dramaattisesti 24. helmikuuta 2022, kun Venäjä aloitti ilman edeltävää provokaatiota ja perusteettomasti hyökkäyssodan Ukrainaan, mikä on kansainvälinen rikos. Ukraina on tähän mennessä osoittanut uskomatonta vastustus- ja sietokykyä ja estänyt Venäjää saavuttamasta alkuperäisiä sotatavoitteitaan. Euroopan unioni reagoi nopeasti ja päättäväisesti asettamalla ennennäkemättömiä pakotteita Venäjää ja sen avunantajaa Valko-Venäjää vastaan. Kaikki arviot viittaavat siihen, että sota tulee kestämään pitkään. Siksi kansainvälisen yhteisön on entisestään lisättävä Venäjän hallinnolle aiheuttamaansa vahinkoa, jotta se voi auttaa lopettamaan sodan mahdollisimman pian. Toimia koskevat tärkeimmät politiikkalinjaukset:   EU:n ja sen jäsenvaltioiden on toimitettava aseita ja autettava Ukrainaa puolustautumaan. EU:n olisi lisäksi hyödynnettävä Euroopan rauhanrahastoa ja kaikkia muita mahdollisia keinoja asetoimitusten auttamiseksi. Hyökkäyksiä pakeneville siviileille on perustettava turvallisia humanitaarisia käytäviä, joilla voidaan myös vahvistaa EU:n humanitaarisen avun verkostoja Ukrainassa (polttoaineet, elintarvikkeet, lääkkeet, generaattorit ja liikkuvat kampukset). Vastaavasti on avattava ”vihreitä käytäviä”, jotta Ukrainaan voidaan tuoda kaikki maataloustuotannon lisäämiseksi tarvittavat tuotteet (esim. torjunta-aineet ja lannoitteet) ja tuoda Ukrainasta pois kaikki maataloustuotteet, joita voidaan vielä viedä. Nyt on aika asettaa lisää pakotteita:   Venäläisen öljyn, hiilen, ydinpolttoaineen ja kaasun tuonti on kiellettävä välittömästi kokonaisuudessaan ja Nord Stream 1 ja 2 -hankkeista on luovuttava täysin. Lisäksi on esitettävä suunnitelma, jolla jatketaan EU:n energian toimitusvarmuuden turvaamista lyhyellä aikavälillä. Öljy- ja hiilikauppaan osallistuvat venäläiset pankit olisi myös irrotettava SWIFT-järjestelmästä. Jäsenvaltioiden olisi kiellettävä pääsy kaikkiin EU:n satamiin aluksilta, joiden edellinen tai seuraava käyntisatama on Venäjällä. Infrastruktuuriamme ei saa käyttää sotakoneiston ruokkimiseen. Jäsenvaltioiden olisi karkotettava niissä olevat Venäjän suurlähettiläät Venäjän diplomaattisen läsnäolon minimoimiseksi. Valko-Venäjän vastaisten pakotteiden on vastattava Venäjälle asetettuja pakotteita, jotta voidaan tukkia kaikki porsaanreiät, joiden avulla Putin voi käyttää Lukašenkan apua pakotteiden (esimerkiksi pankeille ja öljytuotteiden viennille asetettujen pakotteiden) kiertämiseen. Otetaan käyttöön toissijaisia pakotteita kaikille, jotka auttavat Venäjän ja Valko-Venäjän hallintoja kiertämään pakotteita. Jotkin valtiot ovat päättäneet tukea Putinin hallintoa ja hyökkäystä tai pidättyä tuomitsemasta niitä, ja tästä on koiduttava seurauksia. Pakotteet poistetaan vasta, kun miehitysjoukkojen viimeinen sotilas poistuu Ukrainan alueelta Ukrainan perustuslaillisen hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Ukrainan ehdokasvaltion asema: Ukraina jätti virallisen EU-jäsenyyshakemuksen 28. helmikuuta 2022, ja Eurooppa-neuvosto antoi 10. ja 11. maaliskuuta päätelmän, jossa todettiin, että Ukraina kuuluu eurooppalaiseen perheeseemme. EU:n toimielinten olisi nyt pyrittävä toteuttamaan lupauksensa myöntää Ukrainalle ehdokasvaltion asema viipymättä, jotta voidaan myös välttää, etteivät Ukrainan ja sen kansalaisten oikeutetut toiveet joudu niiden tällä hetkellä kohtaamien vihamielisten vaatimusten uhriksi. Toimielinten olisi lisäksi pyrittävä nopeuttamaan Ukrainan yhdentymistä EU:n sisämarkkinoihin ”kaikki paitsi toimielimet” -mallin ja assosiaatiosopimuksen mukaisesti. Perustetaan Marshall-suunnitelman kaltainen rahasto Ukrainan jälleenrakentamiseksi sodan jälkeen. Tällä viestillä annetaan toivoa ukrainalaisille. Rahaston olisi oltava avokätinen ja sitä olisi rahoitettava EU:n ja sen jäsenvaltioiden toimesta, avunantajien maksuosuuksista ja Venäjän sotakorvauksilla, mukaan lukien Venäjän varat, jotka on takavarikoitu kansainvälisen oikeuden mukaisten pakotteiden seurauksena. Kutsutaan Putinia ja Lukašenkaa sotarikollisiksi. Vaadimme kansainvälisen oikeuden mukaista oikeudenkäyntiä, jotta kaikki teot, jotka määritellään laissa sotarikoksiksi, tutkitaan ja niistä nostetaan syyte. Putinin jälkeinen Venäjä: Meidän on tehtävä yhteistyötä Venäjän kansan kanssa ja osoitettava, että EU on valmis auttamaan tulevaa demokraattista Venäjää. Putinin sortotoimien lisäksi myös länsimaiden pakotteiden vaikutukset vaikeuttavat tällä hetkellä Venäjän opposition toiminnan jatkamista. Venäjän opposition on tiedettävä, että olemme valmiita kutsumaan demokraattisen ja vastuullisen Venäjän takaisin kansakuntien yhteisöön.   ...

julkaisut 10.02.2022

EPP-ryhmän Afrikka-kannanotto

Molempia osapuolia hyödyttävä kumppanuus Afrikka on nyt ja jatkossa EU:n keskeinen kumppani. Naapurimantereina meitä sitoo yhteinen his...

julkaisut 07.07.2021

EPP-ryhmän kannanotto: eurooppalainen hoivastrategia

Hoitoa ja hoivaa tarjotaan ja otetaan vastaan kaikkialla Euroopassa, ja se on lähellä monien e...

julkaisut 20.05.2021

EPP-ryhmän sosiaalipoliittinen kannanotto

Tapa, jolla teemme työtä, ei tule pysymään samana. Teknologinen vallankumous, jota parhaillaan todistamme, johtaa enn...

Mihin me uskomme

Budjetti, maatalous & aluetuet

MEIDÄN KANTAMME NÄIN ME SEN TEEMME

Oikeus- & sisäasiat

MEIDÄN KANTAMME NÄIN ME SEN TEEMME

Talous, työpaikat & ympäristö

MEIDÄN KANTAMME NÄIN ME SEN TEEMME