Väljaanded

Read or download our latest publications to learn about our Group, our position on European Parliament legislative and policy issues and more.

Flags of Ukraine and the European Union
valjaanded 05.04.2022 - 8:50
publications 05.04.2022 - 8:50
VÄLISSUHTED

ERP fraktsiooni poliitikasuunad: viivitamatu reageerimine Venemaa jätkuvale sissetungile Ukrainasse ja agressioonile Ukrainas

24. veebruaril 2022. aastal, kui Venemaa alustas Ukraina vastu provotseerimata ja põhjendamatut sõda ja agressiooni, mis on rahvusvaheline kuritegu, muutus järsult geopoliitiline tegelikkus Euroopas. Ukraina on seni näidanud üles uskumatult suurt vastuseisu ja vastupidavust ega ole lasknud Venemaal saavutada oma esialgseid sõjaeesmärke. Euroopa Liit reageeris kiiresti ja otsustavalt, kehtestades enneolematud sanktsioonid Venemaa ja tema kaasosalise Valgevene suhtes. Kõik analüüsid viitavad sellele, et sõda saab olema pikk. Sellepärast tuleb valu, mida rahvusvaheline üldsus Venemaa režiimile juba tekitab, veelgi suurendada, et aidata sõda võimalikult kiiresti lõpetada. Peamised poliitilised tegevussuunad:   EL ja liikmesriigid tarnivad relvi ning aitavad Ukrainal end ise kaitsta. EL peaks rohkem kasutama Euroopa rahutagamisrahastut ja kõiki muid võimalikke vahendeid, et aidata relvatarnetega. Rünnakute eest põgenevatele tsiviilisikutele tuleb tagada ohutud humanitaarkoridorid ja tugevdada ELi humanitaarabivõrgustikke Ukrainas (kütus, toit, ravimid, energiageneraatorid ja mobiilsed linnakud). Samuti tuleb avada rohelised maismaakoridorid, et varustada Ukrainat kõigega, mida on vaja põllumajandustootmise suurendamiseks (nt pestitsiidid, väetised), ning viia Ukrainast välja kõik põllumajandustooted, mida on veel võimalik eksportida. Nüüd on aeg kehtestada uusi sanktsioone:   nõuame, et kehtestataks viivitamatu täielik embargo Venemaa nafta, söe, tuumkütuse ja gaasi impordi suhtes, lõpetataks täielikult Nord Stream 1 ja 2 ning esitataks kava, kuidas jätkata ELi energiavarustuskindluse tagamist lühikeses perspektiivis; Venemaa pangad, kes osalevad nafta- ja söekaubanduses, tuleb ka SWIFT-süsteemist tuleks välja arvata; liikmesriigid ei tohiks lubada ühessegi ELi sadamasse laevu, mille viimane või järgmine sadamakülastus on Venemaal. Meie taristut ei või kasutada sõjamasina käigus hoidmiseks; liikmesriigid peaksid oma riigis resideeruvad Venemaa saadikud välja saatma, et jätta oma territooriumile võimalikult vähe Venemaa diplomaate; Valgevene vastu suunatud sanktsioonid peavad peegeldama Venemaa vastu kehtestatud sanktsioone, et kõrvaldada võimalikud lüngad, mis võimaldavad Putinil kasutada Lukašenko abi sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks (näiteks pankade ja naftatoodete ekspordi puhul); tuleb kehtestada teisesed sanktsioonid kõigile üksustele, kes aitavad Venemaa ja Valgevene režiimidel sanktsioonidest kõrvale hoida; mõned riigid on võtnud seisukoha toetada Putini režiimi ja agressiooni või neid mitte hukka mõista ning sellel peavad olema tagajärjed; sanktsioonid tühistatakse alles siis, kui viimane okupatsioonivägede sõdur lahkub Ukraina territooriumilt vastavalt Ukraina põhiseadusjärgse valitsusega sõlmitud kokkuleppele. Ukraina kandidaatriigi staatus: pärast Ukraina poolt 28. veebruaril 2022. aastal esitatud ametlikku ELi liikmeks astumise taotlust ning Euroopa Ülemkogu 10.–11. märtsi kohtumise järeldusi, milles leiti, et Ukraina kuulub meie Euroopa peresse, peaksid Euroopa institutsioonid tegema tööd selle nimel, et täita lubadus anda Ukrainale viivitamata kandidaatriigi staatus, et ka vältida Ukraina ja selle kodanike õiguspäraste püüdluste langemist praegu esinevate vaenulike nõudmiste ohvriks. Lisaks peaksid institutsioonid töötama selle nimel, et integreerida Ukraina kiiremini ELi ühtsele turule, järgides valemit „kõik peale institutsioonide“ ja assotsieerimislepingut. Tuleb luua Marshalli plaani taoline fond Ukraina ülesehitamiseks pärast sõda. See sõnum annab ukrainlastele lootust. Fond peab olema rikkalik ja seda peavad rahastama EL, liikmesriigid ning teised rahastajad, lisaks peab see sisaldama Venemaa poolt sõjakahjude hüvitamiseks makstavaid reparatsioone, sealhulgas sanktsioonide tõttu rahvusvahelise õiguse kohaselt konfiskeeritud/arestitud Venemaa varasid. Putinit ja Lukašenkat tuleb nimetada „sõjakurjategijateks“. Nõuame rahvusvahelise õiguse raames kohtumenetlusi, et uurida kõiki tegusid, mida õiguslikult käsitatakse sõjakuriteona, ja esitada nende eest süüdistus. Putingi-järgne Venemaa – peame tegema Venemaa rahvaga koostööd. Peame näitama, et EL on valmis toetama tulevast demokraatlikku Venemaad. Venemaa opositsioonil on praegu raskusi oma töö jätkamisega – mitte ainult Putini repressioonide, vaid ka lääne sanktsioonide mõju tõttu. Opositsioon peab teadma, et oleme valmis kutsuma demokraatliku ja vastutustundliku Venemaa taas rahvaste kogukonda.   ...

valjaanded 10.02.2022 - 11:30
publications 10.02.2022 - 11:30

ERP fraktsiooni seisukoht Aafrika kohta

Vastastikku kasuliku partnerluse juhtum Aafrika on ja jääb ELi peamiseks partneriks. Naaberkontinentidena seovad meid ü...

valjaanded 07.07.2021 - 10:15
publications 07.07.2021 - 10:15
MAJANDUS JA KESKKOND

EPP fraktsiooni seisukoht: Euroopa hooldusstrateegia

Kogu Euroopas on hooldamine ja hoolduse saamine püsivalt aktuaalne ning paljudele eurooplastele ...

valjaanded 20.05.2021 - 11:00
publications 20.05.2021 - 11:00
MAJANDUS JA KESKKOND

ERP fraktsiooni seisukoht sotsiaalpoliitika kohta

Meie töötamise viisid ei saa enam kunagi olema endised. Tehnoloogiline revolutsioon, mille me t...

Child Rights
valjaanded 15.03.2021 - 10:00
publications 15.03.2021 - 10:00
ÕIGUS- JA SISEASJAD

ERP Fraktsiooni Seisukoht lapse õiguste kohta

I. Sissejuhatus „[Liit] kaitseb ja edendab oma väärtusi ja huve ning aitab kaasa oma kodanike kaitsele. Ta toe...

valjaanded 10.03.2021 - 10:15
publications 10.03.2021 - 10:15
VÄLISSUHTED

ELi ja Hiina suhted teel õiglase ja vastastikuse partnerluse suunas

Enne julgus, siis põhimõtted! (Hiina vanasõna) Hiina keisrid väitsid, et nei...

valjaanded 09.03.2021 - 13:15
publications 09.03.2021 - 13:15

Kristliku demokraatia tulevik

Elame üleilmsete kriiside ajastul. Pikaajaline majanduskriis sunnib paljusid üleilmastumist kahtluse alla seadma. Ökoloogiline kriis äh...

valjaanded 19.02.2019 - 15:45
publications 19.02.2019 - 15:45

ERP fraktsiooni seisukoht rahvusvahelise kaubanduse kohta

EL on vaba ja õiglase maailmakaubanduse vallas juhtpositsioonil. Seda näitavad...

valjaanded 16.10.2018 - 20:15
publications 16.10.2018 - 20:15

Meie jaoks on inimeste ohutus esmatähtis

Eurooplased peavad end turvaliselt tundma Elame muutuvas maailmas. Pikaaegsed liitlased eemalduvad Euroopast ning...

valjaanded 24.04.2018 - 10:15
valjaanded 18.04.2018 - 14:30
publications 18.04.2018 - 14:30

Teeme Euroopa innovatiivseks! Seame inimese innovatsiooni keskmesse

Euroopa vajab äratussignaali Kui 1980. ja 1990. aastatel muutsid...

valjaanded 01.03.2018 - 9:00
publications 01.03.2018 - 9:00

Meie euro: stabiilne, stimuleeriv ja edukas

Euroopa kodanikud ootavad ja nõuavad õigustatult, et eurost oleks neile kasu. Ühisraha euro...

Laadi veel +