Нашите приоритети

Светът е във фаза на дълбоки промени: цифровизация, глобализация, миграция, демографско развитие, нови предизвикателства в областта на сигурността. Тези промени повлияха и на Европа дотолкова, доколкото самият европейски проект се оспорва както отвън, така и отвътре. Аршинът, с който ще се измерва Европейският съюз, ще бъде способността му да посреща тези предизвикателства и да подобрява ежедневието на хората. Постигнахме страхотен напредък по въпроси, които имат значение за европейците: гарантиране на границите, борба с тероризма, насърчаване на инвестициите и създаване на работни места. Трябва обаче да останем амбициозни - така и ще направим!

Борбата с тероризма

Бяхме първата политическа сила, която осъзна  неотложността да укрепваме европейската инфраструктура за сигурност, като работим както за въвеждане на мерки за предотвратяване на терористични атаки, така и за насърчаване на интеграцията и за борба с радикализацията.

новини 12.09.2018

Състоянието на Съюза: Искаме Европа на хората

"Европа се върна. Европа е много по-силна от преди четири години. Ние преодоля...

новини 09.04.2018

Бюрото на Групата на ЕНП обсъжда в Лион сигурността в ЕС

Как да се подобри сигурността в...

Възможности за младите европейци

Искаме да дадем възможност на младите предприемачи на бъдещето да инвестират в образователни програми, които да ги научат на необходимите умения за развиващия се пазар на труда и да премахнат пречките пред въвеждането на нови иновативни идеи на пазара.

 

новини 11.09.2018

Повече от 370 млн. евро за две години за младите доброволци

Европейският парламент одобри доклад за Евр...

Достъпна енергия и борба с изменението на климата

Европа играе водеща роля в борбата срещу изменението на климата. Не трябва да губим инерция. Трябва да намалим емисиите на парникови газове, като същевременно гарантираме конкурентоспособността на нашите дружества и инвестираме във възобновяеми източници.

No result

Защита на ЕС

С появата на хибридни войни, кибератаки, нови форми на тероризъм и разпространение на ядрени оръжия, Европа е изправена пред най-голямата си заплаха от Студената война насам. Европа трябва да порасне и да престане да разчита на САЩ за собствената си сигурност.

No result

Защитени граници

Пътуването без паспорт в рамките на ЕС може да бъде гарантирано само, ако знаем кой преминава външните ни граници по всяко време. Бяхме инициаторите на усилията на ЕС за осигуряване на външните ни граници, така че европейците да продължат да се радват на свободите, с които са свикнали.

No result

Инвестиции за повече работни места

Направихме усилия да се борим с икономическата криза чрез стабилни обществени финанси и структурни реформи. Сега трябва да инвестираме в създаването на работни места, премахването на пречките пред единния пазар, реформирането на банките и гарантирането на стабилно евро.

 

No result

Иновация

Европа отново трябва да се превърне в лидер в иновациите и в цифровата революция, която вече променя нашите отрасли и домакинства. Но европейският модел на иновации трябва да бъде за хората, които от своя страна осъществяват идеи за хора. Той трябва да се основава на ценности, а не на алгоритми или на авторитарно мислене.

 

No result

Подкрепа за нашите земеделски производители

Ангажираме се да подкрепим устойчива, конкурентна и справедлива ОСП, така че нашите земеделски стопани да могат да продължат да произвеждат висококачествена храна в справедливи условия, като запазят нашите уникални селски райони.

No result

Подпомагане на развитието на малкия бизнес

МСП управляват нашата икономика, създават работни места и въвеждат нови продукти и услуги на пазара. Искаме да гарантираме, че законодателството на ЕС не поставя пречки пред тях и че получават необходимите финансови средства за "стартиране" и нарастване.

новини 12.05.2020

Трябва да спасим лятото на Европа

Групата на ЕНП в Европейския парламент призовава за въвеждането на унифицирани здравни прегледи и санитарни протоколи за пътуване и туризъм, за недискриминационн...

Свободна и справедлива търговия

1 от 7 работни места в ЕС зависи от търговията с външния свят. Твърдо сме ангажирани с отворена, многостранна система на свободна и лоялна търговия, за облекчаване на бедността и създаване на възможности за европейците.


 

No result

Справедливи условия за Европа

Европейският начин на живот е изправен пред нови предизвикателства: конкуренция, основана на ниски социални и екологични стандарти в трети държави; промени в начина, по който работим, произтичащи от напредъка на цифровите технологии; практики за избягване на данъчно облагане. Социалната пазарна икономика все още е най-добрият отговор на тези въпроси.

No result

Хората в сърцето на цифровата икономика

Съзнавайки потенциала си за растеж и създаване на работни места, ние водим усилия за създаване на среда, в която цифровата икономика може да процъфтява, да предоставя по-широк избор на потребителите и да насърчава социалното приобщаване.

No result

Писмени становища

публикации 10.02.2022

Документ за позицията на групата на ЕНП относно Африка

Аргументи за едно взаимноизгодно...

публикации 07.07.2021

Документ за изразяване на позиция на групата на ЕНП: Европейска стратегия за полагането на грижи

Навсякъде в Европа предоставянето и получаването на грижи е нещо постоянно, близко до сърцата на много европейци. Семействата и съседите подкрепят и предоставят денонощно грижи на нуждаещите се – от деца до хора с увреждания и/или с продължителни заболявания и възрастни хора. За всеки един от нас са полагани грижи в някакъв момент от живота ни и вероятно всеки един от нас ще се грижи и за някой друг. Това е отличителна черта на нашия обществен договор, от поколение на поколение. Инвестициите в грижи са не само морална необходимост, съответстваща на европейския начин на живот, но и допринасят значително за благото на обществото, включително за сплотеността и чувството за семейство и принадлежност, и дават възможност за положително развитие както на лицата, за които се полагат грижи, така и на тези, които се грижат за тях. При все това в Европа съществуват различни модели за полагане на грижи, които продължават да се развиват и променят, като отговарят на реалностите и предизвикателствата на съвременния живот. Пандемията от COVID‑19 хвърли светлина върху предоставянето на грижи и услуги за подкрепа и открои факта, че секторът страда от недостиг на финансиране и на персонал – както във формалната, така и в неформалната среда. Стана видим натискът върху полагането на грижи и върху лицата, полагащи грижи, а така също и върху семействата, а осъзнаването на необходимостта от промяна беше осезаемо в цялото европейско общество. В съчетание с големите демографски промени и все по-значимата роля на жените в обществото, секторът на грижите в много европейски държави се нуждае от значителни инвестиции и реформи. Сега е необходим постоянен дебат, като се дава приоритет на равновесието между професионалния и личния живот, за да се гарантира добро качество на семейния живот, признаване на жените като лица, полагащи грижи, и осигуряване на възможно най-добро качество на грижите за всички нуждаещи се. Групата на ЕНП вярва в силата на отделните лица и техните семейства да изберат най-добрия за тях път за полагане на грижи, подкрепен от техните семейства, приятели и съседи, както и от медицински и социални специалисти. Заявяваме недвусмислено нашето зачитане на правото на самоопределение и автономност на лицата, които се нуждаят от грижи или подкрепа. Убедени сме, че всяко лице, полагащо грижи, и всеки човек, който се нуждае от грижи, знае кое е най-добре за него предвид неговите индивидуални обстоятелства и че подкрепата следва да се осъществява на най-близкото до индивида равнище, независимо дали е местно, регионално или национално, в зависимост от националния контекст. При все това може да има уникална европейска полза чрез действия на европейско равнище в избрани области, които допълват действията на държавите членки и са в съответствие с принципа на субсидиарност. Признаваме ползите от високите стандарти на Европейския съюз за социална закрила, включително в областта на грижите, с равни възможности за всички. Групата на ЕНП се стреми да оползотвори тази добавена стойност въз основа на Европейския стълб на социалните права, за да използва най-доброто от това, което представлява Европейският съюз и с което той разполага, за да подкрепя лицата, полагащи грижи, и лицата, за които се полагат грижи. Поради това групата на ЕНП призовава за европейска стратегия за полагането на грижи – както за подпомагане на лицата, полагащи грижи, в тяхната работа, така и за да се гарантира, че лицата, които получават грижи или се нуждаят от подкрепа, са най-добре подсигурени.  Докато една европейска стратегия за полагането на грижи би предложила рамков подход, като се вземат предвид приликите между всички видове грижи, в действителност ще са необходими отделни и специфични действия за всеки отделен вид грижи. Въпреки това полезните взаимодействия между отделните действия ще бъдат от решаващо значение, като доизграждат и консолидират разбирателството между поколенията и положителния подход към остаряването и социалното приобщаване. Освен това политиките в областта на грижите и остаряването следва да бъдат добре съгласувани и да отчитат демографското развитие, като същевременно се използва стойността на „сребърната икономика“. По-специално, лицата, полагащи неформални грижи, изискват уникално и специфично внимание, като се имат предвид техните до голяма степен непризнати и неплатени роли. Групата на ЕНП признава особеностите на тази група лица, полагащи грижи, и подчертава необходимостта от лично и обществено признаване на решаващата роля, която те играят, както и на съществения принос, който тези жени, мъже и дори деца имат в нашите общества. Какво? При все че правната отговорност и компетентността по отношение на социалните политики принадлежи основно на държавите членки и че осъществяването на подходящи реформи на системите за полагане на грижи трябва да се бъде на национално равнище, по-широкото обсъждане на равнище ЕС може да допринесе значително за разработването на общи подходи и да допълни националните усилия. Като се има предвид, че работещите в сектора на грижите са силно мобилни на територията на Европейския съюз, един общ европейски подход в допълнение към политиките на държавите членки би могъл да създаде важна добавена стойност. Предоставянето на грижи е сложно и многостранно, различава се силно в рамките на ЕС и създава богат и разнообразен пейзаж: съществуват различни системи за предлагане на грижи в различните държави членки, различия в качеството на предоставяните грижи (вътре във и между държавите членки, между частните и обществените системи, градските и селските райони, различните възрастови групи), фрагментирани и несъпоставими данни, различен подход към лицата, отговорни за изпълнението на отговорностите за полагане на грижи, и различия в разбирането на ролята на държавата. Съществуват обаче и много сходства. Променящите се демографски модели в ЕС пораждат предизвикателства за бъдещето на полагането на грижи, тъй като застаряващото общество живее по-дълго със сложни здравни потребности, раждаемостта намалява и следователно намалява населението в трудоспособна възраст, в съчетание с удължаване на трудовия живот. Впоследствие това оказва допълнителен натиск върху публичните разходи. По-голямото активизиране на жените на пазара на труда обаче предлага възможност за засилване на икономическата независимост на жените, което означава по-ниски разходи за безработица за държавите членки и по-малка зависимост от социалната политика. Освен това съществува потенциал за създаване на до 8 милиона работни места в сектора на здравеопазването и социалните грижи през следващите 10 години, което би генерирало нови икономически възможности и би стимулирало растежа и заетостта. Тъй като полагането на грижи изисква умения като съпричастност и лични отношения, е малко вероятно тези работни места да бъдат засегнати от автоматизацията и бъдещето на сектора няма да бъде застрашено. Чрез по-нататъшното развитие на сектора на грижите съществува потенциал да се отговори по подходящ начин на потребностите на обществото. Освен това в цяла Европа, поради възприятията и културните норми, жените са отговорни за по-голямата част от задълженията за полагане на грижи и често са наричани „лица, полагащи грижи като в сандвич“ (sandwich carers – полагащи грижи за деца и възрастни едновременно), което създава „неравнопоставеност в полагането на грижи“, допринасяща значително за разликата в заетостта между половете. Грижите за деца или роднини се посочват от жените в ЕС като най-честата причина за намаляването на работното им време или за оттеглянето им от пазара на труда. Освен това се засилват хоризонталната и вертикалната сегрегация на пазара на труда, като жените имат краткосрочна, на непълно работно време или несигурна заетост и дори неформална заетост, която може да бъде адаптирана към времето за полагане на грижи, и това пряко засяга техните краткосрочни и дългосрочни доходи и допринася за разликата в заплащането на жените и мъжете. Това съответно намалява размера на данъците, плащани на държавите членки, и означава по-ниски вноски в пенсионните фондове, в съчетание с допълнителни разходи под формата на социални обезщетения и разходи за здравеопазване. Особено в дългосрочен план този избор на кариера оказва дълбоко влияние върху икономическата независимост на полагащите грижи лица, когато те достигнат напреднала възраст, като засяга разликата в пенсиите на мъжете и жените и риска от бедност. На последно място, независимият живот и свободата да живеят възможно най-дълго в дома следва да бъдат стремеж и цел, достъпни за всички граждани. Досега грижите в институционална среда често са били норма в някои държави членки и все още са широко разпространени в целия Европейски съюз. Въпреки това се наблюдава начало на преминаване към местни грижи, подпомагани от държавни служби, когато е необходимо, и от специалисти в областта на медицинските и социалните грижи. В момент, когато държавите членки на ЕС и Съюзът като цяло разглеждат бъдещето на услугите за полагане на грижи и какво е необходимо за тях, трябва да се обмисли как най-добре да се окаже подкрепа на хората да останат в домовете си възможно най-дълго. Напредъкът в цифровизацията и цифровите здравни инструменти може да спомогне за улесняване на независимия живот. Как? При все че работата на лицата, полагащи грижи, излезе на преден план по време на пандемията от COVID‑19, в действителност лицата, полагащи грижи, подкрепят и полагат грижи за своите семейства, приятели и съседи от поколения. Ежедневната им реалност и отговорностите, които носят, са пример за най-доброто от Европа. Всички лица, полагащи формални и неформални грижи, заслужават повече от аплодисменти. Поради това групата на ЕНП призовава за: Европейска стратегия за полагането на грижи със силно измерение, свързано с пола, в която се възприема цялостен и продължаващ цял живот подход към грижите, като същевременно се предвиждат конкретни мерки и действия както за лицата, полагащи грижи, така и за тези, които получават грижи – в официалния сектор на грижите и неофициално в дома. Стратегията следва да взема предвид, наред с другото, стратегията за равенство между половете и Европейската стратегия за хората с увреждания и следва да допълва действията на държавите членки при надлежно зачитане на принципа на субсидиарност. Тя ще разглежда предоставянето на грижи по цялостен начин и ще има за цел да подобри сътрудничеството и координацията на всички фондове и мерки, които са от полза за европейците, полагащи грижи, и хората, за които те се грижат. Освен това тя ще има за цел да засили участието на жените на пазара на труда и да осигури дългосрочни стратегически инвестиции за тези, които се нуждаят от грижи, и за лицата, полагащи грижи за тях. Такава стратегия следва да включва: Данни Събиране на редовни, изчерпателни и обществено достъпни данни относно положението на лицата, полагащи грижи, и лицата, за които се полагат грижи (деца, възрастни хора и лица с увреждания), разбити по пол, възраст, вид на предоставяните или получаваните грижи и средата, в която се извършва това (частна или публична). Това би послужило като основа за стратегията. Освен това подобно събиране на данни за целия ЕС би могло да послужи за основа на показател за грижите в бъдеще. Общоевропейско проучване за оценка на потребностите на лицата, полагащи грижи във всяка държава членка, с цел постигане на съгласие по ясно и широкообхватно определение на формалните и неформалните грижи. Равенство между половете и баланс между професионалния и личния живот Изследване на икономическата стойност на грижите, като се вземат предвид разходите, свързани с намалената заетост или излизането на жените от пазара на труда, и последиците от това за намаляването на разликата в заплащането на жените и мъжете. Приемане от всички държави членки на ефективни политики за постигане на равновесие между професионалния и личния живот с цел по-нататъшно запазване на семейния живот, като основа за това е Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот, която определя европейски минимални стандарти за отпуск за полагане на грижи, отпуск по бащинство и отпуск за гледане на дете. Правилното транспониране и прилагане на директивата следва да се наблюдава отблизо. Предложение за препоръка на Съвета относно предоставянето на грижи. Държавите членки следва да проучат и обменят най‑добри практики за това как най‑добре да се подкрепят групите с особени потребности от грижи, включително самотните родители, родителите с деца със сериозни заболявания като рак и деца с увреждания. Държавите членки следва да обмислят и обменят най‑добри практики за това как да се отразят периодите, прекарани в полагане на грижи, в пенсионните схеми, с оглед намаляване и евентуално премахване на разликата в пенсиите на мъжете и жените. Грижи и заетост Целенасочено повишаване на квалификацията и преквалификация на работниците, за да се вземе предвид нарастващият потенциал за заетост в сектора на грижите, като се използват, наред с другото, Европейската програма за умения, Пакта за умения, ЕСФ+, инициативата за младежка заетост, Фонда за справедлив преход и програма „ЕС в подкрепа на здравето“. Признаване на уменията на лицата, полагащи грижи, чрез процес на сертифициране, за да се подобри техният достъп до обучение, информация и съвети относно грижите, предоставянето на грижи и подходящите мерки за постигане на равновесие между грижите и личния живот на равнището на държавите членки, като се даде възможност за подобряване на взаимното признаване на уменията. Подобна система би могла да вземе предвид Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS). Мерки за справяне с неформалните грижи чрез формализиране и признаване на равнището на държавите членки, насърчаване на достъпа до системите за социална сигурност, по-нататъшно увеличаване на масовото разпространение на отпуски за лица, полагащи грижи, признаване на уменията и възможности за професионално развитие. Балансът между професионалния и личния живот и услугите за отдих както за лицето, полагащо грижи, така и за лицето, нуждаещо се от грижи, са от съществено значение. За целите на публичните приходи държавите членки следва да проучат как най-добре да формализират заетостта и следователно събирането на приходи в тази област, включително системи за приспадане на данъци и използване на ваучери за услуги. Мерки за защита на здравословните и безопасни условия на труд на лицата, полагащи грижи. Използване на средства от ЕС Всички държави членки следва да улеснят създаването на модерни, висококачествени и местни инфраструктури, услуги и полагане на грижи за качествено образование и грижи в ранна детска възраст и грижи за възрастни хора, хора с увреждания и/или продължителни заболявания. Тези услуги трябва да бъдат налични, достъпни и на приемливи цени, като се вземат предвид географските и демографските реалности. Насърчаване на инвестиции от фондове на ЕС, включително Механизма за възстановяване и устойчивост, програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ и европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), в инфраструктура за полагане на грижи, както често се подчертава в специфичните за всяка държава препоръки. Разходите на ЕС за полагането на грижи следва да бъдат наблюдавани и оценявани. Проучване на нови модели на грижи, съчетаващи многопоколенчески и социално приобщаващи проекти като предоставяне на грижи за деца, хора с увреждания и възрастни хора, както и обмисляне от държавите членки на такива новаторски подходи. Използване на максималната способност на цифровите решения да подкрепят лицата, нуждаещи се от грижи, така че да живеят независим и автономен живот, включително предоставяне на съобразени с потребностите здравни грижи и грижи, насочени към отделния човек, чрез подходящи инструменти, както и качествени данни за обмен и по-нататъшно развитие на научните изследвания и лечението отвъд границите. Цели Приемане на препоръка на Съвета относно гаранцията за децата. Преразглеждане на целите от Барселона и предоставяне на средства от ЕС за тяхното постигане.   Общи за ЕС цели за услуги за дългосрочни грижи, които да бъдат разработени от всички държави членки и които да бъдат сходни по стил и структура с целите от Барселона. Общо европейско определение за неформални грижи, основано на обмен на най‑добри практики, с възможности за тяхното формализиране. Призив към Европейската комисия да обмисли дали би било ефективно да се изисква обществените поръчки за услуги за социални грижи да подлежат на задълженията по Директивата за обществените поръчки, тъй като процентът на трансграничните обществени поръчки продължава да бъде много нисък въпреки усилията за по-нататъшно отваряне на пазара. Разработване на общи европейски насоки за прехода от институционални към локализирани грижи и на инструментариума относно използването на средства на Европейския съюз, като Комисията служи като платформа за обмен на най-добри практики за основани на факти, иновативни решения, нови модели и инструменти за предоставяне на грижи, насърчаване на социалното приобщаване и разбирателството между поколенията. ...

публикации 20.05.2021

Документ за изразяване на позицията на групата на ЕНП относно социалната политика

Начинът ни на работа никога вече няма да бъде същият. Технологичната революция, на която сме свидетели, води до нечуван технически прогрес и нови бизнес възможности. Световната търговия, силната обща валута, европейските промишлени и екологични стандарти и силният единен пазар създават благотворен цикъл от успешни дружества, повече данъчни приходи и повече и по-добри работни места. Прогресът води до просперитет. Същевременно тази технологична революция коренно променя икономическите модели, социалните системи и пазара на труда. Като християндемократи ние подкрепяме използването на пълния потенциал на технологичната революция, като същевременно гарантираме, че всеки в нашето общество има възможност да участва в този просперитет. Никой не бива да бъде изоставен и трябва да отстояваме политики, които отчитат демографското предизвикателство и насърчават равните възможности за всички, особено за тези, които са най-силно засегнати от кризата, като например уязвимите групи, семействата, младото поколение и възрастните хора. Вярваме, че нашите ценности са по-валидни от всякога и са най-силната отправна точка за проектиране на бъдещето. Те съчетават най-доброто от консервативния, либералния и християнсоциалния начин на мислене. Концепцията за социална пазарна икономика, с баланса, който тя предлага между свободата и безпрепятственото развитие на личността, от една страна, и солидарността с всички в обществото, от друга, са ключови отговори на предизвикателствата на нашето време. Това трябва да се постигне в рамките на осигуряването на достоен труд, основан на достойнството и заслугите и водещ до общество, което представлява нещо повече просто от сбора на индивидуалните усилия. Това означава, че Европа, заедно със своите държави членки, трябва да предприеме действия, за да гарантира зачитането на труда и справедливото заплащане. Възнагражденията трябва да позволяват на хората да водят достоен живот. Това предполага също така свобода на предприемачеството и еднакви условия на конкуренция в търговията, единния пазар и международните търговски отношения. Но икономиката е в услуга на всички мъже и жени, а не обратното. Силен единен пазар, социална стабилност и справедливост вървят ръка за ръка. За да може единният пазар да разгърне напълно потенциала си и да даде възможност за лоялна конкуренция, той се нуждае от адекватни минимални стандарти, включително по отношение на безопасността на труда, защитата на уязвимите групи, борбата с дискриминацията и справедливи стандарти за командироване, както и от специална подкрепа за регионите в неравностойно положение чрез структурните фондове. Тази социална политика е част от Римските договори за създаване на ЕИО, в които се подчертава основната цел за социален напредък и балансирано икономическо развитие. Наш дълг е да продължим това наследство и да го пренесем в 21-ви век. Когато първите шест държави – основателки на ЕС, се събраха през 1957—1958 г., те също бяха изправени пред безпрецедентни икономически, обществени и технологични промени. Те знаеха: напредъкът трябва да бъде както икономически, така и социален; напредък, в който всеки може да участва според своите способности, за да се създаде нова общност и ново общество, основано на свободна, отворена и справедлива социална пазарна икономика, която позволява на икономиките да растат и да намалят бедността и неравенството. Запазване на възможностите във времена на COVID-19 В наше време този ангажимент за социална пазарна икономика е по-нужен от всякога. Дълбокото икономическо и социално въздействие на COVID-19 е само последният пример за това защо трябва да разглеждаме социалните проблеми на европейско равнище: не за да регулираме всички подробности, а да подкрепим държавите членки и да гарантираме, че равните възможности остават в центъра на европейския проект, като същевременно зачитаме принципа на субсидиарност. COVID-19 оказва непропорционално въздействие върху различните държави членки, различните региони и различните групи в нашето общество, като въздействието му е най-тежко върху най-уязвимите групи. Пандемията хвърли светлина върху съществуващите дисбаланси и ускори опасни социални тенденции. Поминъкът на много хора е застрашен от икономическия спад. С оглед на това постигнахме съгласие към националните мерки да се добавят мерки на европейско равнище като програмата SURE, за да се предостави еднократна мярка за икономическа и социална солидарност в Европа. Нейната система, основана на заеми, изключва моралния риск, като същевременно предоставя необходимите средства на всички европейски държави членки за осигуряване на предпазна мрежа по време на пандемията, за подкрепа на националните схеми за работа на намалено работно време и за избягване на масови съкращения. Инструментът, финансиран чрез общи заеми, отпуснати от Европейската комисия и гарантирани от държавите членки, е ясен знак за европейска солидарност по време на криза. В SURE разпознаваме европейската презастрахователна схема за обезщетения при безработица, обявена от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен, сега, когато икономическите последици от кризата продължават по-дълго отколкото се очакваше. Поради това срокът на действие на инструмента следва да бъде удължен за продължителността на настоящата извънредна ситуация, той следва да продължи да се основава на заеми и да се задейства само в случай на сериозни външни финансови/икономически сътресения.  Развитие на набор от подходящи умения за бъдещето Като част от нашата реакция на COVID-19 искаме да укрепим конкурентоспособността на нашите икономики, като гарантираме, че всеки човек в нашите общества разполага с необходимите умения, за да намери работа и да реализира своите таланти, и по-специално младото поколение, което понастоящем страда от кризата, предизвикана от COVID-19. Ние трябва да инвестираме в човешкия капитал и в знанието, за да не изоставаме от търсенето на съвременния пазар на труда. Младото поколение страда особено от високи равнища на безработица, докато много работодатели не са в състояние да запълнят свободните работни места, тъй като не могат да намерят хора с подходящите умения. Необходимо е укрепване на образователните програми на ЕС, като в същото време обучението и образованието се приведат в съответствие с потребностите на икономиката и обществото на бъдещето, служителите и учителите се подпомагат за придобиване на правилните умения и се  инвестира в цифровата инфраструктура. Значителна част от средствата, предоставени от плана за възстановяване в рамките на инструмента Next Generation EU, следва да се изразходват за повишаване на квалификацията и учене през целия живот. Искаме също така ЕС да разработи нови цифрови платформи за трансгранично образование и възможности за работа. Тези мерки не следва да се ограничават само до усилията за непосредствено възстановяване. Прогнозите показват, че в бъдеще повече хора в ЕС ще работят на висококвалифицирани работни места, докато необходимостта от нискоквалифицирани работни места се очаква да намалее. Поради това приобщаващите системи за образование и обучение трябва да бъдат реформирани и актуализирани, за да се адаптират квалификациите на работниците към изискванията на пазара на труда, включително Зеления пакт и цифровизацията. Като цяло тази политика следва да бъде в съответствие с Европейския стълб на социалните права, Зеления пакт и цифровизацията. Образованието е инвестиция в общото ни бъдеще и един от основните инструменти за развитието и себереализацията на всеки човек. То има положително влияние върху социалното сближаване, което е предпоставка за икономически растеж, създаване на работни места и заетост. Цифров единен пазар: възможност вместо свръхрегулиране Считаме, че нарастващата цифровизация на пазара на труда и неговите нови технологии следва да се разглежда по-скоро като възможност, отколкото като заплаха. Искаме цифровите бизнес модели, наред със съответните нови възможности за работа, да процъфтяват в Европа. Искаме нашият континент да се превърне в „горещата точка“ за предприемачеството на света. Искаме търговията онлайн, доставчиците на приложения и „гиг“ икономиката да подлежат на данъчно облагане и на правилата на пазара на труда, също както традиционните предприятия, като същевременно се гарантира защитата на потребителите и тяхното доверие. Цифровизацията на пазара на труда, включително работата през платформи, следва да зачита работата на социалните партньори и не следва да води до нов вид трудов статус. Искаме да се борим с фиктивната самостоятелна заетост с ясни критерии за разграничаване на трудовия статус на работниците и независимите изпълнители. Стартиращите предприятия и МСП са свободни да използват иновативни модели на работа, без да възпрепятстват лоялната конкуренция, да нарушават правилата на пазара на труда или да избягват плащането на социалноосигурителни вноски. Служителите и работниците следва също така да се възползват от процесите на цифровизация, като например справедлива рамка за домашната работа, системи за подпомагане с ИИ, като същевременно се има предвид правото им на откъсване от работната среда. Искаме да гарантираме, че многообразието на работните места и гъвкавостта по отношение на работното време и работното място са въпрос на доброволен избор, а не нарушение на правата на работниците. Осигуряване на рамка вместо регулиране на минималната работна заплата Приветстваме факта, че Европейската комисия се въздържа от разработването на задължителна формула за определяне на минималните работни заплати, като същевременно предлага общ европейски подход за гарантиране на адекватно заплащане за всички и за премахване на нелоялните практики и понижаването на стандартите за социална закрила за работниците. Утвърждаването на основните права на държавите членки и на принципа на субсидиарност, които ръководят нашия подход в областта на социалната политика, е в основата на предложението. Просперитетът на Европа не се основава на централизирани решения, а на зачитането на законите, обичаите и традициите на своите държави членки и региони, особено в една толкова чувствителна област като социалната политика. Въпреки това европейският дух и ориентираният към човека икономически и социален подход също водят до чувство за единство и приобщаване и трябва да предлагат решения за предотвратяване на бедността сред хората, които работят, нелоялните практики и надпреварата в низходяща посока. Предложението за европейски минимални работни заплати следва да бъде в съответствие с принцип 6 от Европейския стълб на социалните права, който да дава възможност на всеки да живее достойно, независимо от това къде работи. В основата на настоящото предложение трябва да бъде зачитането на националните традиции и свободата и засилването на ролята на социалните партньори. Ето защо нашият подход не е да променяме това, което работи добре на национално равнище, а по-скоро да укрепим съществуващите национални системи със силен акцент върху социалния диалог, колективното договаряне и неговия задължителен характер. Субсидиарността и солидарността вървят ръка за ръка и са двете страни на един и същ медал. Трябва обаче да се разработят защитни мрежи с минимални стандарти, за да се гарантира, че всички работници в Съюза получават справедливо заплащане и че секторите с ниско заплащане, нетипичните и несигурните условия на труд и могат да бъдат премахнати, а разграждането на системите за социална закрила – спряно. Когато държавите членки изберат свободно да фиксират минимална работна заплата на равнище, определено от държавата членка или нейните социални партньори, искаме да се уверим, че тя съответства на ясно определени минимални норми по отношение на работниците, тяхното достойнство и най-основните принципи на Европейския съюз. В интерес на субсидиарността отхвърляме правно обвързващите препоръки и критерии, с които се определя равнището на минималната работна заплата. Гарантиране на справедливост чрез борба със злоупотребите Отвореността на единния пазар и възможностите за всички могат да бъдат гарантирани само ако ЕС заеме твърда позиция срещу всички злоупотреби. Ние искаме Европейският орган по труда приоритетно да започне да функционира пълноценно, да подкрепя и укрепва капацитета на националните инспекторати и органи по труда, както и на социалните партньори, за да се гарантира справедлива мобилност, ефективно трансгранично прилагане на правата на работниците и ефективно справяне със социалните измами, злоупотребите и дъмпинга, в тясно сътрудничество с националните и регионалните органи. За да се противодейства на злоупотребите и да се гарантира равно третиране на работниците по цялата верига от изпълнители, следва да се справим с неправомерните договори с  подизпълнители, при което се използват изкуствени схеми, като например дружества „пощенски кутии“, фиктивна работа чрез агенции за временна заетост и фалшива самостоятелната заетост. За да предоставим както на националните органи, така и на ЕОТ подходящия инструмент за откриване на злоупотреби, следва да се стремим системата за електронен обмен на данни за социалната сигурност (EESSI) да започне да функционира пълноценно възможно най-скоро. Той ще улесни трансграничния обмен между институциите за социална сигурност и ще ускори разглеждането на отделните случаи, без да създава допълнителна тежест за предприятията или служителите. Освен това следва да постигнем напредък по създаването на цифров европейски социалноосигурителен номер (ESSN), който е необходим, за да се гарантира правна сигурност, справедлива мобилност и защита и прилагане на правата на работниците. Това следва да спомогне за подобряване на трансграничната защита на социалноосигурителните права, за борба със злоупотребите и за подобряване на капацитета за правоприлагане на Европейския орган по труда. Политики в полза на семейството Ние се застъпваме за благоприятни за семейството политики, които помагат на децата да получат по-добър старт в живота, а на родителите – да намерят правилния баланс между професионалната си кариера и семейните си задължения. Пътят на живота на детето зависи в голяма степен от времето и грижите, които то получава от родителите си през първите години от живота си. Обезпокоени сме от броя на преждевременно напускащите училище, които рискуват по-късно да попаднат в положение на безработица и бедност – ситуация, която в много случаи се повтаря от поколение на поколение. ЕС и държавите членки трябва да насърчават работодателите да приемат благоприятни за семейството мерки, като например възможността родителите да използват дистанционна работа и временно да намалят работното си време без значително намаляване на заплащането, както и трудова мобилност, така че да гарантират грижите и образованието на децата си. Важно е да не се забравят поуките, извлечени от пандемичната криза, по отношение на регулирането на дистанционната работа, без да се вреди нито на работодателите, нито на служителите. Наш дълг е да създадем и подобрим европейските политики, които гарантират зачитането на правата на децата и младите хора и гарантират тяхното благосъстояние. ...

публикации 19.05.2021

Документ за изразяване на позиция на членовете на комисията TRAN от групата на ЕНП относно видовете транспорт

1. Автомобилен сектор С адаптирането към цифрова и благоприятна за климата мобилност автомобилният сектор е изправен пред един от най-значимите преходи в своята история. Групата на ЕНП вярва, че задачата на европейските законодатели е да помогнат на сектора да постигне неутралност по отношение на климата по реалистичен, технологично неутрален и социално отговорен начин.  Смятаме, че е необходим цялостен и научно обоснован подход.  Всички бъдещи мерки следва да произтичат от резултатите от широкообхватни оценки на въздействието, които отчитат икономическите, екологичните и социалните последици, както и разнообразните нужди от мобилност на потребителите. Екологичните резултати следва да се определят чреmз измерване на емисиите през жизнения цикъл. Технологичната неутралност, осведомеността относно последиците и законодателната предсказуемост следва да бъдат водещи принципи за всяка бъдеща законодателна дейност.  Групата на ЕНП е убедена, че мобилността е право на всички граждани на ЕС. Нуждаем се от ясен, открит и реалистичен ангажимент към бъдещето на индивидуалната мобилност и трябва да гарантираме, че тя няма да се превърне в лукс, достъпен за малцина. Невъзможно е да се намери универсално решение.Общите забрани на двигателите с вътрешно горене (ДВГ) не са в интерес на европейските граждани и нашите работодатели. Потребителите следва да решават коя технология считат за най-подходяща да обслужи нуждите им. Вярваме в иновационните способности и потенциала на автомобилната индустрия. Тази иновационна сила трябва да бъде подкрепена и стимулирана от достатъчен капацитет за финансиране на научноизследователска и развойна дейност чрез европейските фондове. Инструментът за възстановяване NextGenerationEU е възможността на Европа да предостави финансиране за разработката на още по-ефективни превозни средства с ДВГ, по-достъпни превозни средства с ниски и нулеви емисии и внедряването на алтернативни горива. Подчертаваме необходимостта от пригодност за рециклиране и призоваваме за специална европейска програма за рециклиране на превозни средства. Това може да се осъществи чрез законодателството за кръгова икономика на ЕС.   Амбициозният подход към инфраструктурата е задължителен. Внедряването на адекватна цифрова мрежова инфраструктура, ефективна и гъста мрежа от зарядни точки и станции за презареждане за леки пътнически автомобили и търговски превозни средства, включително в островни и най-отдалечени региони и селски райони, сигурни зони за паркиране на товари и достатъчно санитарни възли следва да бъдат приоритет на европейските законодатели през следващите години. Очакваме амбициозно преразглеждане на TEN-T, което се фокусира върху завършването на основната мрежа и отстраняване на трансграничните участъци със затруднения до 2030 г.   Преразглеждането на Директивата за инфраструктурата за алтернативни горива предоставя възможност за поставяне на амбициозни задължителни цели за употребата на алтернативни горива. Заедно с изискванията за оперативна съвместимост, общи стандарти и система за единно плащане може да бъде създадено истинско общо пространство за зареждане. Алтернативните горива, като водород, са достъпен инструмент за намаляване на емисиите на съществуващия автомобилен парк, особено за тежкотоварните превозни средства. Преразглеждането на Директивата относно енергийните характеристики на сградите следва да подкрепи внедряването на инфраструктура за зареждане и презареждане с гориво в частни и обществени, съществуващи и нови сгради. Широкомащабната електрификация на превозни средства ще бъде възможна единствено при наличие на достъп до ефективни, достъпни и благоприятни за климата акумулаторни технологии. Днес по-голяма част от акумулаторните батерии за превозни средства се произвеждат извън Европа, а подобряването на разработката и увеличаването на производствения капацитет на акумулатори в ЕС ще бъде от изключително значение за оцеляването в краткосрочен план и просперитета в дългосрочен план на европейските автомобилни производители. Поради това ЕС трябва да насърчи научноизследователската и развойната дейност в тази област в тясно сътрудничество между отрасъла и академичните среди, да увеличи финансирането на развойната дейност и да подпомогне производството на акумулаторни батерии за европейски превозни средства и за износ в чужбина. Преходът в автомобилния сектор трябва да бъде подкрепен от разширяването на използването на възобновяеми енергийни източници на територията на целия ЕС, включително програма за гарантиране на конкурентноспособни и достъпни цени за електричество. Амбициозното преразглеждане на Директивата за енергията от възобновяеми източници II и прилагането на национално ниво следва да подкрепят внедряването на инфраструктура за водород и горива на основата на електроенергия. Само ако гарантираме съществуването на подходяща инфраструктура в краткосрочен план, ще можем наистина да говорим за значително ускоряване на намаляването на емисиите в сектора и постигането на климатичните цели. Поставянето на нови цели за намаляване на емисиите следва да се основава на научни факти и широкообхватни оценки на въздействието, както и да разглежда други пътища за намаляване на емисиите, като повишаване на общата ефективност на системата. Инвестициите в инфраструктурата следва да се подкрепят от координирани схеми за стимулиране за пътници и търговски превозни средства на държавите членки, както и от европейска кампания за повишаване на осведомеността за илюстриране на ползите от различни видове коефициенти за нулеви и ниски емисии (ZLEV). В дългосрочен план включването на автомобилния транспорт в системата на СТЕ на ЕС може да бъде допълващ инструмент и следва да бъде взето предвид, ако е обосновано от оценката на въздействието.  Групата на ЕНП подкрепя всички усилия за подобряване на пътната безопасност и за постигането на целите на визията „Нулева смъртност“. Безопасността трябва винаги да бъде наша най‑голяма цел при проектирането на инфраструктурата. Приходите от данъци, такси за изминато разстояние, винетки или мита, заплатени от участниците в движението, следва да бъдат реинвестирани в цялост в поддръжката, модернизирането и подобряването на нашата пътна инфраструктура, включително мерки за компенсиране на отрицателните последици за хора, които живеят в близост до пътища с натоварено движение. Преходът в автомобилния сектор неизбежно ще доведе до загуби на работни места. Новите производствени вериги следва да се разглеждат като ключови технологии и трябва да бъдат в основата на промишлена политика на ЕС.  Необходима е по-голяма финансова подкрепа на европейско равнище за преквалификация и повишаване на квалификацията, по-конкретно в държави и региони със силни автомобилни промишлени бази. Комисията следва да обмисли реформиране на правилата на държавна помощ на ЕС, с цел осигуряването на по-целенасочена подкрепа чрез държавите членки. Пандемията от Covid-19 повлия отрицателно на инвестициите и капацитета за финансиране на държавите членки и вземането на решения за закупуване се отлага от потребителите. Съществуващото законодателство трябва да се преразгледа, по-конкретно с фокус върху МСП, а ненужната бюрокрация трябва да се премахне, за да се намалят както административните, така и финансовите тежести. Трябва да позволим на автомобилния сектор да превърне спада във възможност за осигуряване на просперитет и работни места в дългосрочен план. Необходимо законодателство: Обширни области на политиката, където Комисията следва да предложи ново обвързващо законодателство (частични предложения, съобщения и доклади по собствена инициатива или липса на предложения): рамка за политиката на ЕС относно пътната безопасност за периода 2021 – 2030 г. – следващи стъпки към визията „Нулева смъртност“; преразглеждане на правилата за държавна помощ и след пандемията от Covid-19; кръгова икономика. В процес на подготовка: Преразглеждане на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), включително в областта на морското дело, въздухоплаването и Схемата за компенсиране и намаляване на въглеродните емисии в международното въздухоплаване (CORSIA), както и предложение за СТЕ като собствен ресурс (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, второ тримесечие на 2021 г.) Изменение на Директивата за енергията от възобновяеми източници за включване на амбицията за новата климатична цел за 2030 г. (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 194 от ДФЕС, второ тримесечие на 2021 г.)  Изменение на Директивата за енергийната ефективност за включване на амбицията за новата климатична цел за 2030 г. (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 194 от ДФЕС, второ тримесечие на 2021 г.) Преразглеждане на Директивата за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 91 от ДФЕС, второ тримесечие на 2021 г.) Преразглеждане на Регламента за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 192, параграф 1 от ДФЕС, второ тримесечие на 2021 г.) Преразглеждане на Директивата относно интелигентните транспортни системи, включително инициатива за издаване на билети за мултимодален транспорт (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 91 от ДФЕС, трето тримесечие на 2021 г.) Изготвяне на стандарти за емисиите след Евро 6/VI за леките автомобили, микробусите, камионите и автобусите (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 114 от ДФЕС, четвърто тримесечие на 2021 г.) Актуализиране на новата Промишлена стратегия за Европа (незаконодателна инициатива, второ тримесечие на 2021 г.) Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT): Преразглеждане на Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетиката – планирана дата на приемане: Т4 на 2021 г.; незаконодателна инициатива; правно основание: член 107 и член 108 от ДФЕС. Предвижда се извършване на оценка на въздействието.  Приоритетно законодателство: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства 2.  Въздухоплаване Въздухоплаването следва да се адаптира повече към новите изисквания, екологизирането и цифровизацията, без да се засягат ползите от този вид транспорт, като свързаност, мобилност, достъпни цени, и при запазване на безопасността и сигурността на услугите. Трябва да осигурим намаляването на емисиите, а не на въздушното движение. Ползите за пътниците не трябва да бъдат засегнати от процеса на преход. Въздухоплаването се основава на високи технологии. Технологичният напредък на намаляване на емисиите не беше особено явен поради увеличаването на въздушното движение. Има няколко посоки, които да следваме, за да постигнем целите за 2030 г. и целта за 2050 г.: модернизиране и реформиране на системите за управление на въздушното движение, инвестиране в научни изследвания и иновации за нови технологични решения, свързани с устойчиви горива за въздухоплаването, двигатели, други задвижващи системи, като електрически, хибридни или водородни системи и системи за глобално намаляване на емисиите. Допълнително намаляване на емисиите може да бъде постигнато с приемането и прилагането на законодателството относно Единното европейско небе 2 +. Предложението на Комисията може да бъде подобрено, но не трябва да се размива от опитите на държавите членки да поддържат действителния монопол въз основа на остарели аргументи, като например суверенитета. Използването на спътникови системи за навигация, комуникации и проследяване и пълното внедряване на Програмата за изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе (SESAR) ще допринесат за завършването на единно цифрово европейско небе.  Предложенията за европейски партньорства за периода 2021 – 2027 г., например SESAR или „Чиста авиация“ и Механизма за свързване на Европа (МСЕ) с фокус върху периода 2021 – 2023 г., са от изключително значение за цифровизацията на въздухоплаването и следва да гарантират подходящо финансиране и резултати, доказани от демонстрационни дейности. Устойчивите горива за въздухоплаването трябва да увеличат пазарния си дял, за да допринесат за намаляване на емисиите. Инициативата ReFuelEUAviation – устойчиви горива за въздухоплаването следва да предостави задълбочена оценка на емисиите през целия жизнен цикъл на тези горива за балансирано използване на суровини, ясен метод на приложение, мандат за смесване най-малко 10% до 2030 г. и за стимули, включително ресурси за повишаване на производството и употребата. Този мандат следва да се прилага поне на равнището на ЕС за всички полети, пристигащи във и заминаващи от ЕС. Съвместната инициатива „Чиста авиация“ трябва да продължи и да се задълбочи, за да предостави 34 технологични решения, включително за алтернативни горива. Производството на двигатели, прилагано през последните няколко години в областта на новите технологии, допринася за важно намаляване на емисиите. Научноизследователската и развойната дейност в тази насока следва да продължи, включително съвместната инициатива „Чисто небе“. Прилагането на нови продукти следва да се насърчи чрез схеми за модернизиране и обновяване. В проучването на ползите от тези схеми Комисията следва да включи решения за финансиране, например Механизма за възстановяване и устойчивост. Електрическите или водородните решения за задвижване са подходящи за малки и средноголеми самолети, които могат да се използват за кратки полети или полети на къси разстояния в Европа, както и за еднопосочни полети. Преразглеждането на правилата за държавна помощ за летищата може да допринесе за разработването на връзки за къси разстояния с цел значително намаляване на емисиите и времето за пътуване при едновременно увеличаване на ефективността. Летищата следва да бъдат систематично свързвани с градовете чрез железопътни линии с голям капацитет. Летищата трябва да използват само превозни средства с нулеви емисии. При преразглеждането на Директивата на ЕС за летищните такси тези изисквания следва да се вземат предвид. Въздухоплаването следва да ускори внедряването и да гарантира амбицията за международната схема за компенсиране на емисиите на CO2, известна като CORSIA. За да се постигне това, Съюзът трябва да говори с един глас в Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО). Преразглеждането на Европейската схема за търговия с емисии (СТЕ) следва да се основава на широкообхватна оценка и да предоставя възможност за паралелно прилагане на 54 CORSIA, включително, при възможност, по-бързо изпълнение на критериите спрямо решението на ИКАО. Необходимо законодателство: В процес на изготвяне: Преработен текст на Единно европейско небе 2 + Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) – орган за преглед на ефективността В процес на подготовка: Преразглеждане на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), включително в областта на морското дело, авиацията и Схемата за компенсиране и намаляване на въглеродните емисии в международното въздухоплаване (CORSIA), както и предложение за СТЕ като собствен ресурс (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, второ тримесечие на 2021 г.) Преразглеждане на Директивата за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 91 от ДФЕС, второ тримесечие на 2021 г.) План за действие относно полезните взаимодействия между гражданската, отбранителната и космическата промишленост (незаконодателна инициатива, първо тримесечие на 2021 г.) Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT): a. Преразглеждане на насоките за регионална помощ – планирана дата на приемане: Т1 на 2021 г.; незаконодателна инициатива; правно основание: член 107 и член 108 от ДФЕС. Не се предвижда извършване на оценка на въздействието. б. Преразглеждане на държавната помощ в областта на въздухоплаването (поискано от сектора – все още не се планира) Преразглеждане на компютризираната система за резервация – планирана дата на приемане: Т4 на 2021 г.; законодателна инициатива; правно основание: членове 91 и 100, параграф 2 от ДФЕС. Предвижда се извършване на оценка на въздействието.  Оценка на три регламента относно правата на пътниците относно: правата на хората с увреждания и на хората с намалена подвижност при пътувания с въздушен транспорт (Регламент № 1107/2006), правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища (Регламент (ЕС) № 1177/2010), както и правата на пътниците в автобусния транспорт (Регламент (ЕС) № 181/2011) – очаква се потвърждение Предстоящи приоритети: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и на Регламент (ЕО) № 2027/97 относно отговорността на въздушните превозвачи при въздушния превоз на пътници и техния багаж (счита се за приоритет от ГД „Комуникации“, предстои да бъде отблокирано)  Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Европейския съюз (счита се за приоритет от ГД „Комуникации“, предстои да бъде отблокирано). 3.  Вътрешни водни пътища По-нататъшното развитие на сектора на вътрешните водни пътища е крайъгълен камък за изграждането на интелигентна, устойчива и конкурентноспособна европейска транспортна мрежа. МСП и семейните предприятия са гръбнакът на сектора. Като един от най-екологосъобразните видове транспорт, с до голяма степен неоползотворен потенциал за транспортиране на големи количества стоки през Съюза, вътрешните водни пътища могат да заемат основна роля при изпълнението на климатичните цели на ЕС. Настоящият дял от 6% е твърде малък: значителното повишаване на дела на корабоплаването по вътрешните водни пътища ще доведе до по-малко задръствания по пътищата, повишена безопасност, по-малко емисии и като цяло по-устойчива транспортна система. Поради това групата на ЕНП призовава за цялостен подход към целия вид транспорт: повишаване на неговата издръжливост, ефективност и устойчивост, насърчаване и стимулиране на използването му и осигуряване на достатъчни инвестиции. С такъв подход бихме могли да укрепим конкурентоспособността на сектора, да запазим качествените работни места и да повишим готовността за бъдещата европейска икономика. Подобряване на физическата инфраструктура и навигация За разлика от множеството задръстени пътища, европейските водни пътища разполагат със свободен капацитет и предлагат значителен потенциал за преход към други видове транспорт. Въпреки това съдоходността на европейските вътрешни водни пътища е разпокъсана и преходът към други видове транспорт се затруднява от липсващи връзки и слабата надеждност на свободно течащи вътрешни водни пътища. При прегледа на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) фокусът следва да бъде върху завършването на основната мрежа на вътрешните водни пътища на TEN-Tдо 2030 г., отстраняване на липсващите връзки и осигуряване на физическа и цифрова инфраструктура, например подобрени железопътни връзки до пристанищата. Групата на ЕНП призовава Европейската комисия да представи предложения за регулаторна рамка в съответствие със следващата програма за действие NAIADES, която да осигурява хармонизация и стандартизация в Европа за качествена съдоходност и оборудване. Необходимо е да се въведе специално финансиране във всички инструменти за финансиране, насочено към  инфраструктурата и спедицията по водните пътища, например в Механизма за свързване на Европа, кохезионните фондове или с участието на Европейската инвестиционна банка. По-конкретно Механизмът за възстановяване и устойчивост (RRF) следва да се използва като уникална възможност за финансиране на вътрешните водни пътища, при комбиниране на краткосрочните ефекти от икономическото възстановяване с дългосрочните ползи от инвестициите в целевата инфраструктура. Тези инвестиции могат да включват възстановяването на свързването на водните пътища и канали за откриване на допълнителен пазарен потенциал.  Реалистичен устойчив преход Поради настоящата липса на готови за пускане на пазара технологии с нулеви емисии, групата на ЕНП призовава Комисията да разработи реалистична пътна карта за по-нататъшно намаляване на замърсителите и емисиите на парникови газове с цел постигането на декарбонизация на сектора на вътрешните водни пътища до 2050 г. при запазване на конкурентоспособността, надеждността и безопасността. При преразглеждането на Директивата за инфраструктурата за алтернативни горива (AFID) и прегледа на преработения текст на Директивата за енергията от възобновяеми източници (RED II), групата на ЕНП подкрепя неутрален по отношение на технологиите мрежов подход за достъпност и разгръщане на алтернативни горива и инфраструктура в мрежата на водните пътища. Вътрешният воден транспорт може да бъде подходящ за внедряването на водород, втечнен природен газ, устойчиви горива, хибридни и електрически плавателни съдове, когато ЕС насочи подходящо финансиране за научни изследвания в тази област, както и когато стимулира използването им и подобри разрастването на необходимите инвестиции. Инфраструктурата на вътрешните водни пътища трябва да се интегрира по-добре в европейската енергийна мрежа, за да улесни използването на брегово електрозахранване и потенциала на вътрешните водни пътища за транспортиране на алтернативни горива. Същевременно групата на ЕНП приветства използването на всички готови за внедряване варианти за намаляване на емисиите от речно корабоплаване, включително преходни горива и преходни системи, като подобрени катализатори и филтри за съществуващите кораби. Тъй като около 80% от плавателните съдове, които плават по европейските вътрешни водни пътища, са построени през 20-и век, искаме да предложим на сектора най-добрите възможности за предстоящото обновяване на флота: регулаторната стабилност и финансовата подкрепа са ключови фактори за внедряването на достъпни и по-чисти плавателни съдове в реките и каналите на Европа. Поради това искаме схеми за модернизиране и обновяване на флота за вътрешния воден транспорт и гарантиране на данъчно стимулиране от държавите членки за улесняването на прехода на сектора. Ускоряване на цифровия преход Цифровизацията и автоматизацията ще предложат големи възможности за транспорта по вътрешните водни пътища. Цифровият обмен на данни и автоматизираните процеси ще допринесат за оптимизиране на транспортните потоци и управлението на капацитета, което ще направи сектора все по-ефикасен, безопасен и устойчив. Те имат също така потенциала да се справят с проблема със задръстванията в пристанищата, като дадат възможност за ефективна обработка на стоките и подобрена логистика въз основа на добра връзка между морското и вътрешното корабоплаване. Групата на ЕНП призовава за стратегия за разработването и внедряването на цифрови технологии в сектора на вътрешните водни пътища, като се очертаят както оперативно съвместимите стандарти за различните видове транспорт и през граница, така и необходимите научноизследователски действия и финансиране, включително чрез специални покани за представяне на предложения в рамките на „Хоризонт Европа“. Стандартите на Европейския комитет за изготвяне на стандарти за вътрешното корабоплаване (CESNI) и стандартите от Директивата относно речните информационни услуги (РИУ) следва да бъдат актуализирани, за да се гарантира оперативна съвместимост с други видове транспорт и да се даде възможност за бързото разработване и внедряване на новаторски решения. Преходът към цифровизиран и автоматизиран сектор също така подчертава значението на наличието на подходящо обучение и образование за работната сила, като се гарантира, че вътрешните водни пътища могат да бъдат привлекателно работно място с високи социални стандарти и високи стандарти за квалификация и безопасност Европейски мултимодален транспорт Тъй като мултимодалният транспорт в ЕС се развива бавно, призоваваме за създаването на европейска мултимодална транспортна мрежа, която оптимизира взаимодействието между различните видове транспорт. В сътрудничество със заинтересованите страни, ЕС следва да предвиди мерки за премахване на законодателните, административните и трансграничните пречки, които възпрепятстват мултимодалния транспорт в рамките на европейската икономика. Подобна мултимодална визия следва да бъде доразвита в следващата Интегрирана европейска програма за действие за транспорта по вътрешните водни пътища (NAIADES). Освен това, следва да се предоставят стимули за разработването на интермодални пристанищни платформи. Групата на ЕНП призовава за проект за европейска добавена стойност, финансиран от Механизма за възстановяване и устойчивост, за плавателност и мултимодално свързване на коридорите на TEN‑T по вътрешните водни пътища. 4. Морски сектор Групата на ЕНП е изцяло ангажирана с укрепването на европейския морски транспорт и неговата подготвеност за бъдещето. Европейският морски транспорт вече е най-ефективният в енергийно отношение и екологично ефективен вид транспорт въз основа на емисиите му на тон превозени стоки и на изминат километър, но може да се постигне повече за повишаване на неговата ефективност и устойчивост, като същевременно се запази неговата конкурентоспособност в международен план и решаващата му роля за създаването на работни места и растеж. Ето и нашите ръководни принципи за предстоящите преразглеждания на законодателството на ЕС в областта на морския транспорт: За преразглеждането на схемата за търговия с емисии (СТЕ): всяко евентуално включване на морския транспорт в СТЕ на ЕС следва да бъде надлежно обосновано и основано на задълбочена оценка на въздействието, като се вземат предвид конкурентоспособността на операторите и предприятията от ЕС, заетостта в морския сектор и рискът от изместване на въглеродни емисии. Поради международното измерение на морския транспорт най-оптималната пазарна мярка за намаляване на парниковите газове от морския транспорт би била механизъм на ММО. В световен мащаб, ЕС трябва също така да използва влиянието си в рамките на ММО за постигането на схема за компенсиране на въглеродните емисии в международното корабоплаване с цел осигуряване на реалистичен път към намаляване на емисиите. Успоредно с това, отправяме искане за ясна стратегия за морския сектор на ЕС, която да включва целеви показатели за намаляване на емисиите. Понастоящем сме свидетели на много динамично развитие на алтернативните горива за корабите. Бъдещото законодателно предложение FuelEU  „Морско пространство“ следва да бъде предоставено възможно най-скоро и да предвижда технологична неутралност, постепенно увеличаване на мандатите за смесване, пътни карти за пунктовете за доставка и зареждане, както и ясен ангажимент по отношение на преходните горива, като например втечнения природен газ (LNG). Целта за нулеви емисии за пристанищата е много амбициозна, но трудно постижима в краткосрочен план. Тя изисква цялостен поглед върху пристанищните дейности, който включва емисиите, свързани с морския и другите видове транспорт, както и с промишлените дейности. Следователно основната цел следва да бъде намаляването на емисиите в най-близките до градските райони пристанища, където екологичният аспект е особено важен за общественото здраве. Необходимо е да се оцени каква част от ограниченото публично финансиране следва да бъде разпределена за инвестиции в електрозахранване на сушата (OPS) за кораби при престоя им на котвена стоянка, като се вземе предвид потенциалното увеличение на броя на плавателните съдове, използващи горива с ниски въглеродни емисии и горива с нулеви въглеродни емисии, което би направило излишно използването на OPS. Следва да се предвидят подходящи преходни периоди за въвеждането на допълнителни екологични изисквания, така че да се даде възможност за оптимално използване на ограничените ресурси. Намаляването на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха изисква подходяща финансова подкрепа на равнището на ЕС и на държавите членки, за да се даде възможност за широкомащабни инвестиции в научните изследвания, технологиите и инфраструктурата. С оглед на това Комисията и промишленият сектор следва да оценят целесъобразността на създаването на европейско партньорство за морския транспорт с цел насърчаване на иновациите в сектора. За преразглеждането на TEN-T е от първостепенно значение да се подобри връзката на пристанищата по TEN-T с железопътните линии, пътищата и, когато е възможно, с вътрешните водни пътища. Морският стълб на TEN-T, т.е. морските магистрали, се нуждае от допълнителна подкрепа, опростяване и подходящо финансиране, за да се постигне европейско пространство за морски транспорт без бариери. Трябва да се постави акцент върху ключовата роля на морския сектор за запазване на ролята на Европа в световната търговия и неговия потенциал за повишаване на европейската конкурентоспособност. Поради това трябва да се преразпредели повече финансиране от ЕС, за да се подобри достъпността до основните пристанища на TEN-T за най-големите кораби с капацитет да заменят няколко по-малки такива, да се подобри ефективността на транспорта, да се намалят разходите и да се намалят емисиите. Това изисква инвестиции в непрекъснато драгиране, удълбочаване на каналите и други мерки за изграждане на капацитет в избрани основни пристанища. За преразглеждането на преработената Директива за енергията от възобновяеми източници и Директивата за инфраструктурата за алтернативни горива, възобновяемата енергия от разположени в морето инсталации има потенциала да се превърне в основен компонент на енергийната система на Европа до 2050 г. Това ще изисква инвестиции в пристанищната инфраструктура, за да се улесни обслужването на офшорната индустрия. Що се отнася до завършването на правната рамка на ЕС относно одобряването на автоматизирани превозни средства, поради нарастващото използване на данни и изкуствен интелект в морския транспорт се очаква в близко бъдеще първите напълно автономни плавателни съдове да започнат да функционират в европейски води. Поради това е от съществено значение да се изготвят съответните регламенти, както и да се извършват анализи на социално-икономическото въздействие на автоматизацията и цифровизацията върху сектора. 5. Железопътен товарен превоз Групата на ЕНП е изцяло ангажирана с постигането на положителен растеж в железопътния товарен превоз през следващите години, с цел той да достигне дял от 30% от видовете транспорт не по-късно от 2030 г. Гаранциите на Групата на ЕНП за постигането на тази цел: Транспортните разходи за гражданите и дружествата не се увеличават, като нашата референтна стойност са разходите за тон/километър (т/км) в автомобилния транспорт. За нашата Група на ЕНП пътят към успеха е в подобряването на съществуващата регулаторна рамка, правната организация, както и намаляването на технологичните и оперативните пречки. Ето и нашата законодателна пътна карта в областта на железопътния товарен транспорт:  Завършване на инфраструктурата: Завършването на оборудването на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) трябва спешно да бъде постигнато до 2030 г. Тъй като този процес вече продължава повече от 20 години, държавите членки трябва да обяснят забавянето, като същевременно представят незабавно съответните национални планове. Изграждането на основната мрежа TEN-T трябва да приключи до 2030 г., включително терминалите за последната отсечка. Ние ще настояваме по тези въпроси при преразглеждането на Регламента за TEN - T. Съответната необходимост от мащабни инвестиции следва да бъде посрещната чрез целенасочено прилагане на Механизма за възстановяване и устойчивост и национални инструменти за възстановяване със силен акцент върху инвестициите в инфраструктурата за железопътни товарни превози. Осигуряване на здравословна конкуренция в рамките на железопътните товарни превози: Трябва да се създадат еднакви условия на конкуренция между товарните подразделения на заварените оператори и новите участници и да се гарантира равен достъп до инфраструктурата. Таксите за достъп до релсов път трябва да бъдат преразгледани, особено когато разходите се покриват от задължения за обществена услуга (ЗОУ), тъй като с това може да бъде злоупотребено, за да се ограничи конкуренцията и да се намали конкурентоспособността на железопътния транспорт по отношение на автомобилния. Въз основа на тези ръководни принципи изискваме преразглеждане на Регламента за коридорите за железопътен товарен превоз, преразглеждане на Директивата относно комбинирания транспорт и преразгледани правила за разпределяне на капацитета и таксуване на инфраструктурата чрез преразглеждане на Регламента за ЗИОУ. Четвъртият законодателен пакет в областта на железопътния транспорттрябва да бъде изцяло приложен в това отношение. Подобряване на организацията на сектора: Европейските категории и йерархии на влаковите маршрути трябва да бъдат въведени до 2025 г. Не по-късно от 2025 г. в рамките на европейското научноизследователско пространство (ЕНП) трябва да бъде създадено звено за управление на европейската инфраструктура за разпределяне на слотове и управление на капацитета. Това може да бъде предвидено при преразглеждането на Регламента за коридорите за железопътен товарен превоз, за да се гарантира, че разпределянето на капацитета за железопътен товарен превоз отговаря на търсенето по TEN-T. До 2025 г. трябва да се въведе общ работен език за железопътния транспорт, както е във въздухоплаването, например чрез преразглеждане на Директивата относно сертифицирането на машинисти.  Въвеждане на цифровизацията: Отворените и прозрачни цифрови платформи за обмен на данни трябва да бъдат въведени до 2025 г. Това може да се постигне с преглед на регулаторната рамка за оперативно съвместим обмен на данни в железопътния транспорт и с нови правила за надеждна среда за обмен на данни по коридорите в подкрепа на съвместната логистика. Трябва спешно да се въведат цифрово управление на мрежовия капацитет, цифрово резервиране на слотове и кратки резервации за железопътните товарни превози. Цифровото автоматично прикачване трябва да бъде въведено до 2025 г., а автоматичните влакове да бъдат въведени до 2030 г. Пакетът за технически стандарти и спецификации за железопътния транспорт следва да бъде приет съответно за ERTMS, включително задължителни планове за внедряването на автоматичната експлоатация на влаковете, автоматизираното управление на трафика и усъвършенстваните технологии за CCS. 6. Устойчива и интелигентна градска мобилност Промените в моделите на градска мобилност и поведението на потребителите се ускоряват от пандемията от Covid-19 и до голяма степен се улесняват от интелигентни и устойчиви цифрови решения. Хората в градските райони са готови да преминат към интелигентни и устойчиви видове транспорт, по-специално в ежедневната си мобилност, като основното условие за смяната са цената, наличността и бързината. Политиката на ЕС в областта на градския транспорт трябва да улеснява и ускорява създаването на подходящи условия за по-голямо внедряване на устойчиви алтернативи, които са безопасни, конкурентоспособни и финансово достъпни, като по този начин допринася за амбициозните цели на ЕС в областта на климата до 2030 г. и след това. Едно от настоящите предизвикателства в градските райони, на които трябва да се обърне внимание, е да се осигурят системи за обществен транспорт, които са добре организирани, лесни за ползване, достъпни и неутрални по отношение на климата и предлагат качествени услуги за потребителите, включително услуги „от врата до врата“. Увеличаването на дела на чистите превозни средства в автомобилния парк на обществения транспорт е от ключово значение за намаляване на вредните въглеродни емисии, както и за подобряване на качеството на въздуха в градовете. На равнището на ЕС трябва да бъдат въведени подходящи финансови и законодателни стимули, за да се подпомогне създаването на ефективни и неутрални по отношение на климата системи за обществен транспорт. Директивата за чистите превозни средства и нейното актуализиране в бъдеще са ефективният начин за постигане на тази цел. Успоредно с решаващата роля на системите за обществен транспорт в прехода към неутрална по отношение на климата мобилност в градските райони, интелигентните и устойчиви алтернативни решения за мобилност (споделени автомобили, коли под наем с шофьор, електрически велосипеди и скутери и други форми на микромобилност) биха могли да имат допълващ характер и да предоставят по-широки възможности на потребителите в зависимост от техните нужди от мобилност. Липсата на регулиране по отношение на различните форми на микромобилност представлява значителен риск за безопасността на потребителите, както и на други участници в транспорта. Разглеждането на законодателството за маркировката „СЕ“ и неговото прилагане и/или евентуалното включване на тези превозни средства в регламента за одобрение на типа може да предоставят решения. Мобилността като услуга (MaaS) трябва да включва всички услуги за мобилност (обществен транспорт, споделена и микромобилност), като по този начин се предоставя информация за най-добрите налични услуги, вземайки предвид разходите и продължителността на пътуването. Специалните правила за достъп и прилагането на правилата за достъп по отношение на таксите за задръствания и зоните с ниски емисии в градските райони създават допълнителна разпокъсаност на Единното европейско транспортно пространство и същевременно противоречат на принципите на единния пазар. Директивата за ЕУЕПТ може да се използва за хармонизиране и осъществяване на пътувания между тези зони, но съществуват законодателни ограничения, тъй като посочените зони са от компетентността на местните органи. Разработването и използването на интелигентно управление на паркирането в градовете представляват огромен потенциал за намаляване на емисиите, избягване на задръстванията и спестяване на време. Хармонизираните регулаторни принципи и/или общите стандарти и технологични решения във връзка с услугите за алтернативна мобилност, логистиката на интелигентните градове, таксите за задръствания и зоните с ниски емисии биха могли да предоставят регулаторни насоки за държавите членки, като по този начин се гарантира еднаквото внедряване на интелигентни и устойчиви решения за мобилност, включително подобряване на свързаността между селските и градските райони в целия Европейски съюз, както и укрепване на единното европейско транспортно пространство. Необходима е широкообхватна мрежа от електрически зарядни точки и достъп до други видове алтернативни горива в предградията и градските райони, за да се ускори използването на чисти превозни средства от гражданите. Инструментът, който трябва да се използва за постигането на тази цел, е Директивата за инфраструктурата за алтернативни горива, чието актуализиране предстои. За да се отговори на предизвикателството в градските райони – като се вземе предвид политиката на ЕС по отношение на уврежданията и по-специално достъпността на услугите за хората с увреждания, лицата с намалена подвижност и възрастните хора – е необходима добре организирана, интегрирана и финансово достъпна система за обществен транспорт. Тези изисквания ще бъдат приведени в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН), която е първата конвенция за правата на човека, по която ЕС стана страна. Може да се очаква, че преразглеждането на Директивата относно Европейския акт за достъпността ще приеме мерки във връзка с този проблем. Всички бъдещи мерки трябва да бъдат научно обосновани, технологично неутрални и да следват всеобхватни оценки на въздействието, които вземат предвид икономическите, екологичните и социалните последици. В допълнение към съответните законодателни действия на ЕС, посочени по-горе, тези цели могат да бъдат постигнати чрез следните законодателни и незаконодателни дейности, планирани от Европейската комисия. Необходимо законодателство: Преразглеждане на пакета за градска мобилност за периода 2013—2021 г.  План за действие за нулево замърсяване на водата, въздуха и почвата; преразглеждане на стандартите за качество на въздуха и намаляване на шумовото замърсяване – 2021/2022 г. Насоки в подкрепа на безопасното използване на устройства за микромобилност – 2021 г. Мерки за гарантиране на еднакви условия на конкуренция  за местните платформи за превоз на пътници по заявка и платформи за коли под наем с шофьор – 2022 г. Създаване на пространство за данни за пътувания и туризъм, което да дава възможност за обмен на данни между транспорта и заинтересованите страни в областта на мобилността. Също така в процес на подготовка: Преразглеждане на Директивата относно интелигентните транспортни системи, включително инициатива за издаване на билети за мултимодален транспорт (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 91 от ДФЕС, трето тримесечие на 2021 г.) Изменение на Директивата за енергията от възобновяеми източници за включване на амбицията за новата климатична цел за 2030 г. (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 194 от ДФЕС, второ тримесечие на 2021 г.) Преразглеждане на Регламента за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 192, параграф 1 от ДФЕС, второ тримесечие на 2021 г.) Преразглеждане на Директивата относно интелигентните транспортни системи, включително инициатива за издаване на билети за мултимодален транспорт (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 91 от ДФЕС, трето тримесечие на 2021 г.) Изготвяне на стандарти за емисиите след Евро 6/VI за леките автомобили, микробусите, камионите и автобусите (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 114 от ДФЕС, четвърто тримесечие на 2021 г.) ...

Зад какво заставаме

Бюджет, земеделие и регионално финансиране

НАШАТА ПОЗИЦИЯ ЗА КАК ГО ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ

Правосъдие и вътрешни работи

НАШАТА ПОЗИЦИЯ ЗА КАК ГО ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ

Икономика, работни места и околна среда

НАШАТА ПОЗИЦИЯ ЗА КАК ГО ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ